Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Podatek od wiatraków: za wcześnie na hurraoptymizm

Bazując na naszych doświadczeniach obawiam się, że podatnicy będą musieli przygotować się do wielomiesięcznych batalii o zwrot nadpłaconego podatku - mówi Damian Wojnowski, adwokat i partner w Kancelarii Prawnej HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

   Powrót       06 lipca 2018       Energia   
Damian Wojnowski
Adwokat i partner w Kancelarii Prawnej HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

W dniu 7 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw(1) („Nowelizacja”). Wg jej autorów, celem zmian było przede wszystkim zapewnienie zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii(2) („ustawa OZE”) z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych. Potrzeba notyfikacji była z kolei wynikiem wdrożenia do polskiego prawa rozwiązań, jakie w tym zakresie wynikają z Komunikatu Komisji Europejskiej określającego „Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020(3)”. Ustawodawca zaproponował w noweli m.in. nowe koszyki aukcyjne na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE powiązane z opisem źródeł, dla których wyznaczane są ceny referencyjne. Kolejną nowością jest dłuższy, pięcioletni okres ważności pozwoleń na budowę dla elektrowni wiatrowych oraz możliwość przedłużenia ważności lub zmiany wydanych już pozwoleń pod warunkiem, że w terminie 5 lat od 16 lipca 2016 r. wydane zostanie pozwolenie na ich użytkowanie.

Nie wszyscy mieli rację

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r. oraz przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z mocą wsteczną od początku 2018 r. Ustawodawca twierdzi, że Nowelizacja spowoduje wprowadzenie jednolitych i przejrzystych zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Dotychczasowa interpretacja przepisów dot. naliczenia podatku nie była jednolita, specjaliści w dziedzinie OZE i doktryna nie zgadzali się z opieraniem się przez urzędy i sądy administracyjne o definicję elektrowni wiatrowych z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych(4). Urzędy i sądy przyjmowały, że opodatkowaniu podlegają poza częścią budowlaną elektrowni wiatrowej, także cała jej wieża oraz elementy techniczne, co powodowało kilkukrotne zwiększenie wysokości podatku od nieruchomości w stosunku do podatku pobieranego od elektrowni wiatrowych przed wejściem w życie ww. ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dziś należy uznać, że taka interpretacja nie była w pełni właściwa.

Piłka po stronie gmin

Art. 3 pkt 3 nowelizacji wprowadza zmianę definicji budowli w prawie budowlanym. Obecnie jasno wynika z niej, że status obiektu budowlanego posiadać będzie wyłącznie fundament elektrowni wiatrowej. Powyższe pozwoli na zaniechanie dokonywania ww. błędnej wykładni przez urzędy i sądy. Tak jak wyżej zostało wskazane, zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 r. Natomiast warto zauważyć, że zasada niedziałania prawa wstecz stanowi podstawę polskiego porządku prawnego. U podstaw tej zasady leży wyrażona w art. 2 Konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego(5). Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji wartości konstytucyjnej, uznanej w danym wypadku za ważniejszą od wartości chronionej zakazem retroakcji. Oczywiście, za korzystną należy uznać zmianę w postaci obniżenia podatku lokalnego, za pozytywne należy uznać działanie ustawodawcy w tym zakresie, jednakże należy zastanowić się, czy takie rozwiązanie – uchwalenie przepisów mających obowiązywać z datą wsteczną – jest w ogóle możliwe, tj. czy owe przepisy w rzeczywistości będą respektowane przez gminy, które na początku br. określiły podstawę podatku od nieruchomości i go wyegzekwowały. Nie jest wcale oczywistym zwrot już pobranego podatku (lub będącego w trakcie egzekucji). Bazując na naszych doświadczeniach obawiam się, iż w tym celu podatnicy będą zmuszeni do przygotowania się do stoczenia wielomiesięcznych batalii o zwrot nadpłaconego podatku.

Zaproponowane zmiany są wyczekiwanymi przez branżę. Z pewnością dalsze prace ustawodawcy zmierzające do wprowadzenia nowych mechanizmów umożliwiających rozwój energii z OZE powinny zostać przez niego podjęte w jak najszybszym czasie, tak aby ten wyczekiwany rozwój mógł nastąpić w niedalekiej przyszłości.

Damian Wojnowski

Przypisy

1/ Treść uchwały dostępna na stronie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001276
2/ Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.3/ Dz. Urz. UE C 200 z 28.06.2014, s. 1.4/ Treść ustawy dostępna jest na stronie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000961
5/ wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 1997 r., K 22/96

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pięta Achillesa polskiego offshore'u. Co pozostaje do rozwiązania? (22 listopada 2023)Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego (20 listopada 2023)Biometan – nowe otwarcie dla biznesu i dekarbonizacji w Polsce (25 października 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony