Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Pożyczki dla samorządów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Samorządy, na terenie których brak zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wkrótce będą mogły pozyskać fundusze na realizację inwestycji dotyczących m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków ruszy 17 czerwca br.

   Powrót       05 czerwca 2019       Woda   

Jeżeli na danym terenie nie istnieje możliwość przyłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieopłacalna, gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, może otrzymać dofinansowanie na realizację programów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Fundusze na tego typu przedsięwzięcia wkrótce będzie można pozyskać z nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór ruszy 17 czerwca br.

200 mln zł dla samorządów

Na realizację przedsięwzięć w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” NFOŚiGW przewidział 200 mln zł. Kwota ta ma zostać rozdysponowana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które udzielać będą jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom lub podmiotom pożyczek. Program będzie realizowany w latach 2019-2023, przy czym podpisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2022 r.

Wsparcie tylko dla reaktorów biologicznych

W ramach kosztów kwalifikacyjnych finansowane będą m.in. kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory biologiczne (PBOŚ)(1) oczyszczające ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej do 50 RLM; budowa, modernizacja lub rozbudowa lokalnych oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 50 RLM dla budynków i osiedli mieszkaniowych czy wykonanie kanalizacji sanitarnej na obszarach, gdzie gęstość zabudowy pozwala uznać taką inwestycję za ekonomicznie opłacalną. Wśród kosztów kwalifikacyjnych wymieniono także wykonanie przyłączeń budynków do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i budowę stacji uzdatniania wody.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy PBOŚ wymagać będzie udokumentowania odpowiednich warunków glebowych. Podstawą ich oceny będzie dokumentacja geologiczna oraz opinia sporządzona przez uprawnionego geologa w miejscu lokalizacji każdej PBOŚ. Dokumentacja będzie musiała wykazać odpowiednią przepuszczalność gruntu (min. Klasa C) i odpowiedni poziom wód gruntowych.

Umorzenie pożyczki

Terminy, sposób składania oraz rozpatrzenia wniosków określone zostaną indywidualnie przez wojewódzkie fundusze w ogłoszeniach zamieszczonych na www.17funduszy.pl. Fundusz w każdym województwie będzie mógł podjąć także decyzję o częściowym umorzeniu pożyczki. Umorzenie może dotyczyć 50 lub 30 proc. wypłaconej kwoty pożyczki. Decyzja ta zależeć będzie od sytuacji finansowej gminy, określonej w oparciu o publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Układy te będą musiały posiadać deklaracje właściwości użytkowych zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony