Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Pozytywna decyzja o dofinansowaniu dla 5 polskich projektów

   Powrót       09 marca 2018       Zrównoważony rozwój   

7 marca 2018 r. Komisja Europejska wydała zgodę na dofinansowanie z funduszy UE dla kolejnych pięciu inwestycji realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

  1. Gdański projekt komunikacji miejskiej (etap IV A): Nowe linie tramwajowe będą zbudowane w południowych dzielnicach: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Natomiast modernizowana linia tramwajowa stanowi dojazd do plaży w dzielnicy Stogi. Dodatkowo na terenie miasta zamontowane zostaną nowe wiaty przystankowe (64 szt.) oraz tablice informacji pasażerskiej (84 szt.). Inwestycja obejmuje także zakup nowego taboru tramwajowego (15 szt.). Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji miasta Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” (GPKM)”. Całkowita wartość projektu to 540,34 mln zł a dofinansowanie UE – 286,12 mln zł. Projekt będzie realizowanych w latach 2017-2020.
  2. Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I: Zakres projektu obejmuje aż 26 zadań infrastrukturalnych (w tym 2 związane z budową nowego torowiska i 24 związane z przebudową istniejącej infrastruktury – łącznie ok. 42 km linii tramwajowych), a także zakup 45 szt. nowego niskopodłogowego taboru tramwajowego. Projekt zostanie zrealizowany na terenie 10 miast tj.: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic i Zabrza. Nowe odcinki sieci tramwajowej zostaną wybudowane w Sosnowcu na odcinku od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w dzielnicy Zagórze (3,34 km trasy dwutorowej) oraz w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna (0,66 km trasy dwutorowej). Pozostały zakres projektu obejmuje modernizację istniejącej już infrastruktury tramwajowej na terenie ww. miast. Całkowita wartość projektu to 766,78 mln zł a dofinansowanie UE stanowi 393,33 mln zł. Okres realizacji projektu to 2017-2020.
  3. Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka: Celem już realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców i infrastruktury zlokalizowanej w Kotlinie Kłodzkiej poprzez redukcję przepływów powodziowych. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (a w jego imieniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).  Realizacja niniejszego Projektu jest elementem większego Przedsięwzięcia pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły". Projekt jest realizowany w latach 2017-2021. Projekt otrzymał 317 mln zł dofinansowania unijnego.
  4. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawa (faza V): Celem projektu jest m.in. optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez: zwiększenie dostępu mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawę stanu sieci kanalizacji i zapobieganie eksfiltracji ścieków do środowiska oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji. Planuje się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej ponad 30 km, do której zostanie przyłączonych ponad 5 700 nowych użytkowników. Natomiast w wyniku budowy ok. 23 km sieci wodociągowej podłączonych do sieci zostanie ok. 6 720 osób. Ponadto będzie wykonana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz dalsze prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”. Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych przez MPWiK Warszawa w ramach poprzednich faz I-V, realizowanych od 2000 roku w ramach programów ISPA/Fundusz Spójności oraz POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020. Realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 obecnie Fazy V i VI są niezależne finansowo i technicznie oraz samodzielnie funkcjonujące. Wartość całkowita projektu wynosi 1 230 mln zł, a wartość dofinansowania 637,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2014 r. - 31 grudnia 2023 r. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa Spółka Akcyjna.
  5. Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola: Gazociąg będzie zlokalizowany na obszarze województw małopolskiego i podkarpackiego i stanowi element tzw. Korytarza gazowego Północ Południe. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania dodatkowej przepustowości transportu gazu z kierunków innych niż wschodni dzięki umożliwieniu przesyłu gazu z terminalu LNG do centralnej, południowej i południowo – zachodniej Polski, a także dzięki możliwości wykorzystania nowo powstającego interkonektora Polska – Słowacja w celu przesyłu gazu z interkonektora Polska – Słowacja w kierunku Polski centralnej i południowej. Przewidywany termin realizacji projektu to koniec 2020 r. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków UE w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 w kwocie prawie 237 mln zł. Jej całkowita wartość to blisko 571 mln zł.

Łącznie KE wydała już 66 decyzji zatwierdzających unijne dofinansowanie dla dużych projektów realizowanych w krajowym Programie Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: MIiR

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od dziś zmiany w Czystym Powietrzu (22 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Bon energetyczny ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Projekt w RCL (19 kwietnia 2024)FEPW. Mielec i Biała Podlaska z umowami na zrównoważoną mobilność miejską; informacje o drugim naborze (18 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony