Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
EVBox PublicLine - stacja ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeniach publicznych firmy Engie

Przekop Mierzei Wiślanej z decyzją środowiskową

a+a-    Powrót       07 stycznia 2019       Planowanie przestrzenne   

Olsztyński RDOŚ zdecydował o lokalizacji kanału. - Wybrany wariant jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia. Ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań - czytamy w uzasadnieniu.

Budowa kanału żeglugowego na terenie historycznej osady Nowy Świat (gm. Sztutowo, między Skowronkami a Przebrnem) ma być zgodnie z treścią wydanej w grudniu 2018 r. decyzji środowiskowej zdecydowanie korzystniejsza dla środowiska niż pozostałe rozpatrywane dotychczas warianty. - Wybrana lokalizacja ma zdecydowanie mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze m.in. z powodu niemal dwukrotnie mniejszej kubatury niezbędnego do wybagrowania urobku – czytamy w uzasadnieniu decyzji. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny oraz presję na makrozoobentos, stanowiący pokarm dla niektórych gatunków ptaków. W uzasadnieniu decyzji(1) RDOŚ odnosi się również do ponad sześćdziesięciu zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag, a także opisuje szczegółowo takie kwestie, jak np. sposób gospodarowania powstałymi w trakcie realizacji inwestycji odpadami.

Znamy coraz więcej szczegółów

Decyzja środowiska obliguje Urząd Morski w Gdyni do prowadzenia prac w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb. Treść decyzji wskazuje także na konieczność wykonywania prac czerpalnych w sposób ograniczający zmętnienie wody. W tym celu mają zostać zastosowane specjalne pogłębiarki o małym zanurzeniu i jak najmniejszej turbulencji, wyposażone w urządzenia ograniczające tworzenie się zawiesiny. Decyzja wprowadza także zakaz cumowania oraz zakaz poruszania się wszelkich jednostek pływających w trakcie budowy na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego. Działanie ma wyeliminować zagrożenie płoszenia ptaków lęgowych, migrujących oraz pierzących. W trakcie budowy powstanie także sztuczna wyspa o powierzchni około 181 ha, na której utworzone zostaną siedliska lęgowe ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych. Z planowanego toru wodnego przenieniona zostanie również roślinność szuwarowa. Dzięki temu w skali całego Zalewu Wiślanego nie dojdzie do zredukowania powierzchni roślinności wynurzonej. Ponadto, w wyniku budowy sztucznej wyspy na jej obwodzie powstanie pas 5 km szuwaru, co dodatkowo powiększy pulę potencjalnych siedlisk dla części gatunków ptaków. Docelowo, sztuczna wyspa ma być również składowiskiem urobów z robót podsczyszczeniowych w ramach utrzymania toru wodnego. Do siedlisk zastępczych przeniesione zostaną chronione gatunki roślin występujących głównie na rzece Elbląg.

Niezbędny ścisły monitoring

W trakcie prac budowlanych dojdzie jednak do zniszczenia ok. 0,21 ha płatu siedliska wydmy szarej, będącego już dziś w złym stanie ze względu na występowanie tam gatunku obcego. W zamian za to mają zostać wykonane działania naprawcze mające na celu odtworzenie tego siedliska w miejscach, gdzie dotychczasowe procesy spowodowały jego zanik. Trudno jednak dziś wyobrazić sobie w praktyce, na czym działania te będą polegały. Podczas budowy toru wodnego nastąpi też zajęcie 2,65 ha terenu rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska. W ramach rekompensaty, w jego granice mają zostać włączone nowe działki o łącznej powierzchni 2,89 ha. W decyzji określono nie tylko obowiązek prowadzenia monitoringu w fazie budowy przedsięwzięcia, ale także obowiązek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego. Raporty podsumowujące będą przedkładane przez inwestora raz w roku Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie i w Gdańsku. Dodatkowo Urząd Morski w Gdyni zobligowano do opracowania analiz porealizacyjnych po 5 i po 10 latach od zakończenia inwestycji.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/126353/Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_WOOS_4211_1_2017_AZ_68.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nad czym będzie obradować Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko? (07 marca 2019)Jak ocena zagrożeń może wpłynąć na plan remediacji? (27 lutego 2019)Gróbarczyk: wykonawca przekopu Mierzei Wiślanej zostanie wyłoniony w ciągu 4-6 miesięcy od otwarcia ofert (21 lutego 2019)Lewiatan: Inwestorzy cieszą się, że rząd trochę polubił wiatraki (05 lutego 2019)Skąd czerpać informację o zanieczyszczeniu gruntu? (04 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony