Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Wojewoda: każda zmiana regulaminu gospodarki wodno-ściekowej wymaga opinii regulatora

   Powrót       27 stycznia 2021       Woda   

Każda zmiana merytoryczna regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obliguje radę gminy do przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

W ocenie organu nadzoru, ustawodawca wprowadził ściśle określoną procedurę poprzedzającą podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Stąd też każda następna zmiana merytoryczna regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - czy w całości, czy w części - obliguje radę gminy do przeprowadzenia procedury, określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czytaj też: Przemysł 4.0 w branży wod-kan to mix technologii i kapitału intelektualnego pracowników

Zgodnie ze wskazanymi przez wojewodę przepisami, rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda zwrócił uwagę, że według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt II SA/Po 1069/18), opinia stanowi w gruncie rzeczy wymóg formalny pozwalający radzie gminy na uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W ocenie sądu, nie ma ona jednak charakteru wiążącego ani dla rady gminy przy podejmowaniu ostatecznej uchwały w sprawie regulaminu, ani dla organu nadzoru. - Mimo, że opinia organu regulacyjnego nie ma charakteru wiążącego, zwrócenie się o zaopiniowanie jest obligatoryjnym elementem procedury podjęcia (…) uchwały, a jej brak powoduje, że nie został spełniony ten warunek – wskazał wojewoda.

Uchwała Rady Gminy Fabianki

Sprawa dotyczy uchwały Rady Gminy Fabianki w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W lipcu ub.r. rada podjęła uchwałę, wcześniej przekazując projekt regulaminu do organu regulacyjnego. Jak wynikało z uzasadnienia uchwały, regulator - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - pozytywnie zaopiniował projekt regulaminu. Radni przedłożyli więc uchwałę wojewodzie, jednak bez opinii organu regulacyjnego. Organ nadzoru stwierdził nieważność tej uchwały, wskazując na uchybienia.

W grudniu ub.r. radni ponownie przyjęli regulamin. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że zapisy załączników do uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przez organ regulacyjny, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tym razem opinia organu regulacyjnego została przedłożona wraz z uchwałą wojewodzie. Według Bogdanowicza, z analizy badanej uchwały wynika jednak, że akt ten różni się treścią od opiniowanego przez regulatora, jako że radni podjęli próbę uwzględnienia wcześniejszych zastrzeżeń wojewody. Wojewoda zaznaczył, że opinia organu regulacyjnego dotyczy zatem pierwotnej wersji projektu uchwały, a rada przed podjęciem kolejnego aktu nie zasięgnęła opinii regulatora.

Władze Gminy Fabianki nie zgodziły się ze stanowiskiem wojewody, wskazując między innymi, że w trakcie prac związanych ze sporządzeniem nowego, poprawionego regulaminu, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, gmina otrzymała informację, że regulamin nie wymaga ponownego uzgodnienia z organem regulacyjnym.

Wojewoda podtrzymywał jednak swoje stanowisko i stwierdził nieważność uchwały.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Źródło: Serwis Samorządwy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano kolejną wersję rozporządzenia taryfowego (11 lutego 2021)Gospodarka wodna w rękach dwóch wiceministrów (09 lutego 2021)Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe (03 lutego 2021)Nowy wiceprezes Wód Polskich (18 stycznia 2021)Tydzień na wypełnienie ankiet nt. wody pitnej w Polsce. Skąd potrzeba zbadania tematu? (15 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony