Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Kary za brak poziomu recyklingu nie mogą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami

Pomorska RIO wskazuje, że gminy, które nie dotrzymały wyznaczonych poziomów recyklingu odpadów komunalnych, nie mogą pokryć nałożonej z tego tytułu kary ze środków pobranych w ramach opłat za gospodarowanie odpadami.

   Powrót       30 listopada 2022       Odpady   

Zgodnie z unijnymi wymogami – zawartymi w dyrektywie ws. odpadów – każde państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane jest do osiągnięcia wyznaczonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Dotrzymanie wyznaczonych poziomów stanowi w Polsce jednak spory problem – jak donosił w ostatnim czasie Portal Samorządowy PAP, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył w tym roku już prawie 3,4 mln zł kar dla gmin, które nie wypełniły obowiązku osiągnięcia wymaganych wskaźników za 2020 r. Z informacji wówczas opublikowanych wynika, że spośród 123 gmin regionu aż 79 nie osiągnęło wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu…

Kary a opłaty za odpady

Czy gmina może pokryć koszty nałożonej kary pieniężnej za brak osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Zapytanie w tej sprawie skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wójt gminy Przechlewo (woj. pomorskie).

Jak wynika z odpowiedzi RIO(1), że „środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Izba wyjaśnia, że kluczowe regulacje prawne w tym zakresie zostały zawarte w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - W ocenie tut. Izby przywołane wyżej regulacje prawne powinny być interpretowane w sposób ścisły, co oznacza dopuszczalność pokrywania m.in. ww. kosztów obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, lecz tylko takich, które są bezpośrednio związane z tym systemem. Nie ma jednak podstaw, aby pokrywać z ww. opłat koszty, które są skutkiem braku realizacji przez gminę określonych wymogów wynikających z przepisów ww. ustawy. Są to bowiem koszty, nie tyle związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w rozumieniu ww. przepisów art. 6r ustawy, co ściśle powiązane z nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu odpadów – podaje RIO.

Czytaj też: MKiŚ wyjaśnia, jak liczyć poziomy recyklingu za 2021 r. Co na ten temat sądzą JST?

Izba przypomina swoje poprzednie stanowisko, w którym wskazywała, że „obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to wszelkie czynności związane z zarządzaniem tym systemem, w tym czynności wchodzące w zakres obowiązków związanych ze składaniem przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z wydawaniem decyzji administracyjnych czy windykacją opłat”. - Z uwagi na powyższe, zdaniem tut. Izby, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami obejmują jedynie koszty bieżące, tj. przykładowo koszty materiałów i sprzętu biurowego, koszty sprzętu informatycznego, telekomunikacyjnego, koszty windykacji i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami, koszty osobowe dotyczące stanowisk pracy związanych ściśle z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp. – dodano.

Izba podkreśla w swojej odpowiedzi jednak, że „jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa”.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12748-RP-0441-88-46-1-2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Wyśrubowane poziomy recyklingu nie spełnią swojej roli bez zachęt do stosowania wyrobów z recyklingu (27 stycznia 2023)Popyt na recyklat w dużym stopniu kształtuje branża odzieżowa (26 stycznia 2023)Elektroniczna ewidencja odpadowa. O funkcjonowaniu BDO opowiada dyrektor IOŚ-PIB (26 stycznia 2023)Szczyt Klimatyczny TOGETAIR2023 partnerem finału VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award (25 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony