Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Rynek biogazu oczami regulatora

Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) należy przyznawanie wsparcia operacyjnego wytwórcom działającym na rynku energii, wśród nich biogazownikom. Ci, najchętniej działają w systemach FIT i FIP - mówi Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w URE.

   Powrót       12 kwietnia 2023       Energia   
Katarzyna Szwed-Lipińska
Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki

Jedną z podstawowych ról Prezesa URE w rozwoju rynku biogazu jest przyznawanie wsparcia operacyjnego wytwórcom działającym na tym rynku i spełniającym kryteria przewidziane w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Przepisy krajowe zapewniają kilka systemów wsparcia dedykowanych biogazowniom, tj.: feed-in tariff (FIT), feed-in premium (FIP), system aukcyjny, a także możliwość uzyskania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu (te nie stanowią pomocy publicznej).

Aktualnie procedowana nowelizacja ustawy o OZE (UC99) przewiduje wsparcie dla biometanu w postaci systemu FIP.

Nadto, nowelizacja w pewien sposób porządkuje rynek, wprowadzając do ustawy o odnawialnych źródłach energii:

  • definicję biometanu,
  • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu oraz z biogazu rolniczego,
  • gwarancje pochodzenia, którymi objęty zostanie m.in. biometan, w tym także biometan, który nie będzie wprowadzany do sieci gazowej.

Prezes URE sprawuje też nadzór nad rynkiem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu, z wyłączeniem biogazu rolniczego. Primo, udzielając koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w tym przedmiocie i weryfikując przestrzeganie jej warunków. Secundo dokonując wpisu do rejestru małych instalacji odnawialnego źródła energii oraz weryfikując spełnienie ustawowych wymogów warunkujących prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Fiasko aukcji

Obecnie największym zainteresowaniem wśród wytwórców energii elektrycznej z biogazu lub biogazu rolniczego cieszą się systemy FIT/FIP. Mogą do nich aplikować tak instalacje planowane do uruchomienia, jak i instalacje migrujące z tzw. systemu świadectw pochodzenia oraz instalacje, które przed dniem wejścia w życie systemów taryfy/premii gwarantowanej wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Mimo, że systemy FIT/FIP dedykowane są instalacjom o mniejszej mocy zainstalowanej elektrycznej (do 499kW w systemie FIT oraz do 1MW w systemie FIP), stanowią niezwykle atrakcyjną alternatywę dla systemu aukcyjnego. To przekłada się na brak zainteresowania aukcjami dedykowanymi instalacjom biogazowym, w tym aukcjami przeprowadzonymi m.in. w 2022 r.

Zalety FIT/FIP

Niepodważalną zaletą korzystania z systemów FIT/FIP jest brak obowiązku sprzedaży (wprowadzenia do sieci) zadeklarowanej ilości energii elektrycznej, a w konsekwencji brak ryzyka finansowych kar administracyjnych. Kluczowy jest także brak ryzyka wystąpienia tzw. „dodatniego ujemnego salda”. Elementy te istotnie odróżniają wskazane systemy od systemu aukcyjnego, rzutując w ten sposób na poziom jego „atrakcyjności”. Nie powinien umknąć uwadze także fakt, że korzystanie z aukcyjnego systemu wsparcia, wymaga, w pierwszym rzędzie, złożenia zwycięskiej oferty w trakcie sesji aukcji odbywającej się w warunkach tzw. wymuszenia konkurencji, znajdującego bezpośrednie przełożenie na poziom ceny ofertowej. Tymczasem, systemy FIT/FIP z założenia nie funkcjonują w warunkach konkurencji i co do zasady nie są ograniczone wolumenem oraz wartością energii elektrycznej, która może uzyskać wsparcie w ramach tych systemów.

Należy też zwrócić uwagę, że mimo zagwarantowania przez ustawodawcę relatywnie wysokich cen referencyjnych dla energii elektrycznej wytworzonej z szeroko pojętego biogazu, w tym ich corocznej waloryzacji wskaźnikiem inflacji, nie możemy niestety mówić o imponującej dynamice rozwoju tego segmentu rynku, w szczególności na tle innych technologii odnawialnych. Przedsiębiorcy zmagają się obecnie z wysokimi kosztami zmiennymi związanymi z pozyskaniem substratu, które dodatkowo potęgują ograniczenia sanitarne. Do tego dochodzą inne czynniki obniżające rentowność inwestycji, takie jak rosnące koszty pracy, czy wzrost kosztów obsługi transportu. Na coraz szerszą skalę wyzwaniem staje się również przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. Powyższe z całą pewnością będzie przekładać się na zainteresowanie aukcjami zaplanowanymi dla instalacji biogazowych w latach 2023-2027.

Polska jest krajem o wysokim potencjale produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu. Bazując na doświadczeniach naszych sąsiadów, możliwości rozwoju rynku biogazowego w Polsce są w dalszym ciągu imponujące. Stopniowe wycofywanie się z energetyki opartej na węglu, wymusza szukanie alternatyw w odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza takich, które przyczynią się do zwiększania bezpieczeństwa dostaw energii oraz poprawy elastyczności funkcjonowania systemu paliwowo-energetycznego, a do takich niewątpliwie zakwalifikować należy źródła biogazowe, czy biometanowe, które, dodatkowo w świetle procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (UC 110), niewątpliwie odgrywać będą coraz większą rolę także w sektorze transportu, w zakresie realizacji tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Jestem przekonana, że łącząc przejrzysty i przyjazny system prawny z odpowiednimi zachętami/narzędziami finansowymi jesteśmy w stanie wprowadzić polski rynek biogazowy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Czego wszystkim przedsiębiorcom działającym w tej branży, serdecznie życzę.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolektory w ciepłownictwie (26 września 2023)Lista substratów utrudnieniem dla biogazowni rolniczych (13 września 2023)I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu (13 września 2023)Cena referencyjna dla biometanu. Jest projekt rozporządzenia (12 września 2023)Wymogi administracyjne blokują rozwój biogazowni rolniczych. Nowe rozporządzenie ma to zmienić (31 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony