Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Tarcza antykryzysowa 3.0 - wydłuża kluczowe terminy sprawozdawczości w gospodarce odpadami

W nowej odsłonie tzw. tarczy antykryzysowej wydłużono terminy w sprawozdawczości odpadowej za 2019 r. Przepisy dotyczące biegu terminu w postępowaniach sądowo-administracyjnych weszły w życie później - po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

   Powrót       25 maja 2020       Odpady   

Przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z punktu widzenia gospodarki odpadami są szczególnie ważne, bo zmieniają terminy obowiązków sprawozdawczych. Co do zasady większość przepisów tejże ustawy weszła w życie z dniem 16 maja br., warto jednak zwrócić uwagę również na przepisy przejściowe dotyczące biegu terminów sądowo-administracyjnych. M.in. te tematy były przedmiotem V Webinarium Ekorumu nt. „Gospodarka odpadami, aktualna sytuacja, szanse i zagrożenia dla branży”, który odbył się 22 maja.

Czytaj: Nowe terminy w BDO - papierowa ewidencja odpadów ma być przedłużona do 31 grudnia br.

Kiedy i jakie sprawozdanie?

Terminy wskazane w ustawie zwanej tarczą antykryzysową 3.0 dotyczą sprawozdawczości tylko i wyłącznie za 2019.

I tak, sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych oraz sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Natomiast termin na sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przezwójta, burmistrza lub prezydenta miasta został wydłużony do 31 października 2020 r., zaś rady gminy będą miały czas na dostosowanie swoich uchwał w temacie gospodarki odpadami do nowych regulacji do 31 grudnia br. Przesunięciu uległ także termin wykonania przez wójta, burmistrza lub prezydenta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. – do 30 listopada 2020 r.

Czytaj: Związki międzygminne traktowane po macoszemu - sprawozdawczość w BDO rażącym przykładem

Zezwolenia odpadowe

Ustawa stanowi również, że jeżeli posiadacz odpadów uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w sytuacji, kiedy podmiot złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r. - to w obu przypadkach termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku.

Podobnie w sytuacji, kiedy posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania tego wniosku.

Terminy sądowo-administracyjne

Jak podkreślał podczas webinarium prof. dr hab. Zbigniew Bukowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, lepiej zwrócić uwagę na przepisy dotyczące biegu terminów sądowo-administracyjnych(1). - Warto pilnować tych terminów, bo organy nie mają obowiązku powiadamiania nas o tym, że bieg terminów rozpoczyna się, bądź został wznowiony, skoro wynika to z przepisów ustawowych. Dlatego też, gdy jesteśmy uczestnikami toczącego się postępowania administracyjnego, to musimy zdawać sobie sprawę, że ruszyły nasze uprawnienia procesowe, które były wstrzymane albo zawieszone – wskazał prof. Bukowski. Dodał także, że na bazie artykułu 15zzr pojawiły się wątpliwości związane w szczególności z terminami realizacji różnorakich obowiązków nałożonych w drodze decyzji administracyjnej. – Terminy wskazane w decyzjach administracyjnych zwłaszcza organów kontrolnych nie podlegały zawieszeniu – skonkludował.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Patrz, przepisy przejściowe, art.68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cyrkularne modele biznesowe – strategia przyszłości (20 października 2021)Kontrole Wód Polskich dot. urządzeń wodnych odprowadzających do rzek ścieki lub wody opadowe (14 października 2021)Naukowcy z PAN ostrzegają: Miasta są bardzo wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego (05 października 2021)Jaki system kaucyjny proponuje MKiŚ? Projekt ustawy w wykazie prac legislacyjnych (16 września 2021)Badania i rozwój pozwalają stawić czoła wyzwaniom firm i samorządów. Jakim? (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony