Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Walka z suszą stanie się priorytetem. Co znalazło się w projekcie specustawy antysuszowej?

Od nadrzędności decyzji począwszy, po likwidację obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę w dodatkowych przypadkach. Ponadto przejęcie nadzoru nad spółkami wodnymi oraz urządzeniami melioracyjnymi przez gminy – to tylko niektóre zapisy projektu.

   Powrót       19 sierpnia 2020       Woda   

W poniedziałek Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało do konsultacji obszerny projekt(1) ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, ustawa jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego kompleksowo zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach Programu Stop Suszy, w ramach których wpłynęło około 400 uwag.

Jedna decyzja – wiele pozwoleń

Ustawa przydzieli mocne kompetencje podmiotom realizującym inwestycje w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Inwestorem wyszczególnionym w projekcie może być: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Jednostki Samorządu Terytorialnego, parki narodowe (tylko one będą uprawnione do inwestycji na zarządzanym przez siebie terenie chronionym), Lasy Państwowe oraz parter prywatny w ramach PPP (w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Inwestor o pozwolenie na realizację inwestycji „przeciwsuszowej” będzie zgłaszał się do wojewody. Uzyskanie pozytywnej decyzji wojewody będzie równoznaczne z uzyskaniem zarówno decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i pozwolenia na budowę.

Inne decyzje i postępowania budowlane będą zawieszone

Wniosek o wydanie decyzji opatrzony będzie pakietem dokumentów (szczegóły w art. 6 ust. 1 projektu), w tym m.in.: decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę wodnoprawną (o ile jest wymagana) oraz analizę, która pokazuje powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego, planami zarządzania ryzykiem powodziowym i planem przeciwdziałania skutkom suszy (o ile zostały opracowane). Inwestor powinien określić sposób osiągnięcia zasadniczego celu ustawy, czyli: zachowania, tworzenia i odtworzenia systemów retencji wód lub zapobiegania obniżaniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych (art. 3. Ust. 1. Pkt. 1)).

Do czasu wydania decyzji przez wojewodę wstrzymane są inne, będące nawet w toku, decyzje i postępowania (dotyczące danego terenu). Te zmiany dotyczą m.in.: pozwoleń na budowę, na realizację inwestycji drogowej, wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zawieszone ma być także uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „chyba że ustalenia tej uchwały nie stanowią przeszkody w realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy” (art. 8 ust. 4 pkt. 2 projektu). Decyzja ma podlegać natychmiastowemu wykonaniu, a na ewentualne odwołania pozostanie tydzień od jej wydania.

Melioracje i spółki wodne przejdą w zarząd gminy

To tylko część zmian. Gros z nich to nowelizacja innych przepisów. Wśród propozycji jest na przykład rozszerzenie zadań własnych gminy o utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (art. 38), a – co tym ważniejsze – nadzór nad spółkami wodnymi.

Zbiorniki wodne o pow. 500 m2 bez pozwoleń na budowę

Inne zmiany dotyczą pozwoleń na budowę. Nie będą one konieczne w kilku dodatkowych przypadkach (art. 40 projektu). Chodzi o budowę zbiorników bezodpływowych (art. 40 projektu) – te, które służą gromadzeniu wód opadowych lub roztopowych, o pojemności do 10 m3; a także rowów będących obiektami budowlanymi. Pozwolenie na budowę nie będzie również potrzebne dla obiektów budowlanych na rowach służących gospodarce wodnej, niebędących urządzeniami melioracji wodnych (jak piętrzenia do 1 m, rurociągi zapewniające przepływ wody w rowie, a nawet zbiorników wodnych na rowach o powierzchni do 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m.

Planujemy kontynuację wątku, tymczasem zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z projektem.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337151/katalog/12709767#12709767

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Obywatele pozywają polski rząd ws. klimatu (11 czerwca 2021)Wschodnia Wielkopolska: Retencyjne inwestycje na terenach rolnych (08 czerwca 2021)MKiŚ uruchomił platformę susza.gov.pl (20 maja 2021)MKiŚ: polskie gminy nie przeciwdziałają skutkom suszy (07 maja 2021)Kurtyka zapowiada pakiet regulacyjny wspierający "miasta z klimatem" (20 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony