Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Ogłoszono dwie nowe ustawy dotyczące ochrony roślin

a+a-    Powrót       18 marca 2020       Ryzyko   

W Dzienniku Ustaw w piątek opublikowane zostały dwie ustawy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego i ochrony roślin w Polsce:

  1. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;
  2. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Konieczność przyjęcia nowych ustaw wynika z prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej reformy prawa z zakresu kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym i nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujących w tym zakresie.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Rząd Polski aktywnie uczestniczył w prowadzonym na poziomie Unii Europejskiej procesie legislacyjnym, konsekwentnie realizując cele dotyczące przyjmowania rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Unii Europejskiej, a tym samym do Polski, nowych groźnych agrofagów (szkodników, grzybów, bakterii i wirusów atakujących rośliny).

Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi mogą niszczyć plony, ale też powodować straty w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji rolnej lub leśnej. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych.

Ogłoszona ustawa o ochronie roślin przed agrofagami jest głównie ustawą kompetencyjną, wskazującą organy administracji odpowiedzialne za wykonanie nowych przepisów unijnych. Zawiera także nieobjęte przepisami Unii Europejskiej rozwiązania dotyczące eksportu do państw trzecich towarów podlegających wymaganiom fitosanitarnym. W tym zakresie projektowana ustawa realizuje postanowienia Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin oraz wymagań państw trzecich, do których eksportowane są z Polski towary.

Zgodnie z przepisami ustawy zadania z zakresu zdrowia roślin, wykonywane będą jak do tej pory przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał, jak do tej pory, decyzje administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych, lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne dla towarów wysyłanych do państw trzecich. Wojewódzki inspektor będzie także posiadał kompetencje do wydawania paszportów roślin, które zgodnie z przepisami unijnymi, sporządzać będą co do zasady upoważnione do tego podmioty profesjonalne.

Nowym rozwiązaniem wprowadzanym ustawą jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów. Obszary takie mogą mieć znaczenie dla ułatwienia eksportu towarów do państw trzecich.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nowa ustawa określa organizację, zasady działania i kompetencje Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, odpowiedzialnej za na nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym. Zasady działania Inspekcji zostały dostosowane do nowych wspólnych reguł prowadzenia kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym. Szczegółowo uregulowana została przy tym organizacja i zasady funkcjonowania laboratoriów Inspekcji – będą one podlegały Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a nie jak do tej pory, wojewodom. Zmiana ta zwiększy efektywność pracy laboratoriów oraz zapewni lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i osobowych.

Obie ustawy można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko oraz w naszym newsletterze.

Źródło: MRiRW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Promowanie działań zmniejszających odpływ biogenów do wód celem konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego (02 kwietnia 2020)Organizacje pozarządowe do 3 kwietnia mogą wysyłać zgłoszenia do V edycji konkursu Małopolska Pszczoła (16 marca 2020)Wody Polskie opracowują zestaw dobrych praktyk. Ochrona środowiska na pierwszym miejscu zawsze, gdy to możliwe (12 marca 2020)Naukowcy ostrzegają: owady wymierają, a z nimi cała cywilizacja (12 lutego 2020)EEA: degradacja gleb i gruntów może skutkować obniżeniem jakości życia (11 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony