Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Plany adaptacji do zmian klimatu obowiązkowe dla miast średniej wielkości

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – wynika z projektu ustawy MKiŚ wpisanego do wykazu prac legislacyjnych. Mają zostać doprecyzowane także zapisy ustawy OOŚ.

   Powrót       12 lipca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów(1) wpisany został Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej (numer projektu UD246). Jak wynika z zamieszczonych informacji „celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, w szczególności wzmocnienie aspektów transformacji ekologicznej miast”. - Projektowana ustawa przewiduje rozwiązanie problemu zbyt małego zaangażowania mieszkańców w kwestie związane z ochroną środowiska miejskiego oraz niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczanych na działania środowiskowe w miastach – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedź na zidentyfikowane problemy

Jak podano, projektowane przepisy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane przez rząd problemy związane z realizacją prośrodowiskowych polityk miejskich. Wśród nich wymienia się m.in. niewielką liczbę miast posiadających opracowane plany adaptacji do zmian klimatu czy niewystarczający sposób wyartykułowania kwestii związanych z adaptacją do tych zmian w politykach prowadzonych przez samorządy województw. Wskazuje się także niewystarczający poziom zaangażowania lokalnych społeczności w kwestie dotyczące ochrony środowiska, a także niewystarczający poziom finansowania projektów związanych ze zwiększaniem udziału terenów zieleni w mieście.

Czytaj też: Zieleń w mieście to nie tylko parki i trawniki

Wskazano ponadto, że „praktyka planowania przestrzennego w Polsce wskazuje, że ryzyko klimatyczne, w tym aspekty związane z adaptacją do zmian klimatu, nie są w wystarczającym stopniu brane pod uwagę w procesie planowania przestrzennego”. Dodano także, że „obecne przepisy regulujące kwestie ocen oddziaływania na środowisko „mogą być interpretowane w sposób niedostatecznie jednoznaczny w zakresie analiz dotyczących ryzyka klimatycznego, w szczególności w odniesieniu do adaptacji przedsięwzięć do zmian klimatu”.

Jakie zmiany?

Rozwiązania ujęte w projekcie obejmować mają prze wszystkim miasta średniej wielkości, czyli o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. - Zostaną one zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – podano.

Przewiduje się ponadto, „wprowadzenie obowiązku przeznaczania co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych już ustawowo do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska miejskiego”. Obowiązek ten dotyczyć ma jednak jedynie miast na prawach powiatu.

Doprecyzowane mają zostać także przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wskazuje się tu zapisy dotyczące „zakresu i elementów niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w obszarze dotyczącym analiz klimatycznych (analiza podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu)”. - Pomimo iż aktualnie obowiązujące polskie przepisy w analizowanym zakresie pozostają co do zasady zgodne z nowelizacją dyrektywy OOŚ z 2014 r., to jednak konieczne wydaje się ww. doprecyzowanie w celu osiągnięcia jeszcze większej jednoznaczności w tym obszarze – czytamy.

Kiedy zapoznamy się z pełnym projektem ustawy?

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r949920047650,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-wzmocnienia-klimatycznego-wymia.html
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony