Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Zakończono prace nad wyborem działań adaptacyjnych w miastach

   Powrót       29 czerwca 2018       Ryzyko środowiskowe   

44 miasta przygotowujące miejskie plany adaptacji do zmian klimatu już wybrały działania adaptacyjne, w ramach ostatnich warsztatów realizowanych w projekcie „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Prace nad Miejskimi Planami Adaptacji (MPA) zbliżają się do finału, którym będzie opracowanie dokumentu strategicznego dla każdego miasta, partnera projektu Ministerstwa Środowiska „Wczujmy się w klimat”. Zakończyła się trzecia tura warsztatów, które poświęcone były wypracowaniu działań adaptacyjnych. W warsztatach, oprócz członków Zespołów Miejskich oraz przedstawicieli władz miast i jednostek powiązanych, uczestniczyli przedstawiciele lokalnych społeczności.

Działania adaptacyjne mają pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków m.in. takich zagrożeń, jak: intensywne opady deszczu, burze i wiatry, powodzie (miejskie i od strony rzek), wysokie temperatury, fale upałów oraz zanieczyszczenie powietrza. Są to zagrożenia, które najbardziej dotykają infrastrukturę miast i jego mieszkańców.

Na podstawie dotychczas prowadzonych analiz, eksperci oraz specjaliści z urzędów miast przygotowali propozycje działań adaptacyjnych, z których utworzono zestawy tzw. opcji adaptacji. Uczestnicy warsztatów, organizowanych w 44 biorących udział w projekcie miastach, dokonali weryfikacji zaprezentowanych przez Zespoły Miejskie oraz Zespoły Ekspertów propozycji list działań adaptacyjnych. Opcje adaptacji uzgodnione na warsztatach są poddawane analizie wielokryterialnej.

Współpraca administracji i mieszkańców

- Działania w kwestii zapobiegania, a także dostosowania się do zmieniających się warunków klimatycznych, wymaga współpracy administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw i mieszkańców – mówi o potrzebie działań adaptacyjnych w miastach dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, lidera konsorcjum realizującego Projekt.

Niektóre miasta, jak np. Łódź, Kraków, Bydgoszcz, Katowice, Gdańsk, już dzisiaj mogą się poszczycić wieloma inicjatywami, których wspólnym mianownikiem jest szeroko rozumiana jakość życia w mieście oraz wdrażanie rozwiązań uwzględniających przystosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych.

W Łodzi działania adaptacyjne powinny dotyczyć ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, gospodarki wodnej, transportu i zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, czyli sektorów miasta o największej wrażliwości na zmieniające się warunki klimatyczne. Wśród zaproponowanych działań adaptacyjnych znalazły się racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów publicznych, dalsze wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury, transport niskoemisyjny czy dbałość o ochronę korytarzy przewietrzania miasta.

W Szczecinie dostrzeżono potrzebę rozszerzenia zakresu niektórych projektów, które znajdują się w dokumentach miejskich i mają charakter adaptacyjny. Ich realizacja pozwoli lepiej przygotować miasto na wystąpienie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jakimi są fale upałów, wzrost liczby dni gorących, miejska wyspa ciepła, silne wiatry i burze, a także gwałtowne powodzie i powodzie sztormowe. Zaproponowane działania dotyczyły m.in. opracowania wytycznych planistycznych/urbanistycznych do kształtowania przestrzeni publicznej i obejmujących mieszkaniowe zasoby komunalne, budowy i rozwoju systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, budowy systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej oraz budowy systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia.

Z analiz przeprowadzonych w Bielsku-Białej wynika, że miasto musi się lepiej przygotować na występowanie deszczy nawalnych i burz, których skutkiem mogą być powodzie, zarówno od strony rzeki, jak i nagłe powodzie miejskie. Podczas wyboru działań adaptacyjnych szczególną uwagę zwrócono na optymalizację gospodarowania wodami opadowymi oraz na ograniczenie powierzchni zabudowanych.

W Olsztynie, jedne z najbardziej istotnych działań adaptacyjnych służą ochronie dziedzictwa kulturowego
i wykorzystaniu szans, jakie zmiany klimatu dają turystyce. Opracowano mapy ryzyka, które wskazały na potrzebę podjęcia działań adaptacyjnych związanych z powodziami i podtopieniami. Uznano, że przy wdrażaniu działań adaptacyjnych, kluczowe będzie odpowiednie planowanie przestrzenne oparte o rzetelne i wiarygodne informacje oraz edukacja.

Plany Adaptacji powstaną do końca 2018 r.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu.

Źródło: IOŚ-PIB

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po co jeździć na konferencje? (20 września 2023)Miejska wyspa ciepła w Krakowie (30 sierpnia 2023)„Innowacje dla Środowiska”- II nabór wniosków (14 sierpnia 2023)Rusza nabór projektów do dofinansowania w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu (01 sierpnia 2023)Wzrasta liczba spraw sądowych dotyczących zmian klimatu. Raport UNEP (01 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony