Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.09.2021 20 września 2021

Inspektor wojewódzki w Oddziale Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Małopolski Urząd Wojewódźki Numer referencyjny: 81308 Data publikacji: 16 lipca 2021 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska, Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawdza pod kątem zgodności z prawem tryb i zasady sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokonuje oceny legalności uchwał rad gmin w sprawie studium i planów.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczące uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowuje stosowne rozstrzygnięcia w formie postanowień (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych) jako organ pierwszej instancji.
 • Sprawdza pod kątem zgodności z prawem inne uchwały rad gmin z zakresu planowania przestrzennego i dokonuje oceny ich legalności.
 • Rozpatruje wystąpienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przygotowuje wstępne uwagi i zalecenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zawierające informacje o planowanych zadaniach rządowych, aktualnie obowiązujących przepisach i wymogach dotyczących planów i studiów.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (zawartych w programach rządowych i planie zagospodarowania przestrzennego województwa) i przygotowuje stosowne rozstrzygnięcia w formie postanowień jako organ pierwszej instancji.
 • Rozpatruje wnioski wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczące wydania opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowuje stanowisko w formie opinii (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych).
 • Rozpatruje skargi, zażalenia, wnioski ogólnospołeczne i indywidualne, oraz inne podania - zgodnie z merytoryczną właściwością Oddziału.

Warunki pracy: W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty). Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

31-156 Kraków ul. Basztowa 22

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe specjalistyczne z dziedziny planowania przestrzennego, w tym: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geografia
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane tematycznie z planowaniem przestrzennym – potwierdzone kopiami dokumentów
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa, dotyczących planowania przestrzennego i zagadnień z tym związanych z dziedzin pokrewnych (w tym: ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geologii i górnictwa, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, itd.); kompetencji organów administracji publicznej (w szczególności wojewody) i organów samorządu terytorialnego – w obszarze tematycznym planowania przestrzennego
 • Kompleksowa wiedza o kraju i województwie z zakresu planowania przestrzennego (np. na podstawie znajomości koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa)
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstaw KPA oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • Umiejętność korzystania z różnorodnych dokumentów, w szczególności planistycznych (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ww. koncepcji zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania województwa, elektronicznych baz danych przestrzennych w formie opisowej i graficznej, itp.)
 • Umiejętność czytania map oraz dokumentacji planistycznej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków na podstawie różnorodnych dokumentów i danych (np. takich, jak wskazanych w wymogach niezbędnych)
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie wyobraźni przestrzenne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 28.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (https://bip.malopolska.pl/muw,m,341901,2021.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.
Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Małopolski Urząd Wojewódźki

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
 • przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
 • zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu rządowej administracji zespolonej w województwie,
 • organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach,
 • organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony