Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Komunikat z dnia 01 marca 2019  ⋅  (2019/C 77/01)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące opracowania krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (2019/C 77/01) Glosariusz Termin lub skrótowiec Znaczenie lub definicja AAQD Dyrektywa w sprawie jakości powietrza BC Sadza WPR Wspólna polityka rolna Konwencja LRTAP Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości EEA Europejska Agencja Środowiska EF Wskaźniki emisji EMEP Europejski program monitoringu i oceny Europejski PRTR Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń UE Unia Europejska Model GAINS Model interakcji i synergii między gazami cieplarnianymi a zanieczyszczeniem powietrza (1) GHC Gaz cieplarniany IED Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (2) IIASA Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów IIR Raport metodyczny IIR Rozporządzenie dotyczące mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (3) w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu KPOZP Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza Dyrektywa NEC Dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 (4) NFR Nomenklatura do celów sprawozdawczości NH3 Amoniak NMLZO Niemetanowe lotne związki organiczne NO2 Dwutlenek azotu NOx Tlenki azotu O3 Ozon PaMs Polityki i środki PM Cząstki stałe PM2.5 Pył drobny PROW Program rozwoju obszarów wiejskich SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SO2 Dwutlenek siarki EKG ONZ Europejska Komisja Gospodarcza ONZ UNFCCC Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu WAM Z dodatkowymi środkami WM Ze środkami ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Komunikat z dnia 01 marca 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 01 marca 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony