Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Masz wątpliwości co do wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska?
Możesz wystąpić do organu o wiążącą interpretację. W razie jej niewydania w terminie uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy.
Sygnał środowiskowy numer 03/2017

Wstęp

Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości. W razie niewydania interpretacji w terminie, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Treść regulacji

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do organu administracji publicznej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie określa czy opłaty za korzystanie ze środowiska są daniną publiczną, a tym samym czy w tym zakresie przedsiębiorca może wystąpić o odpowiednią interpretację do organów.
Natomiast wyjaśnienie co stanowi „daninę publiczną” zawiera ustawa o finansach publicznych.

2. Ustawa o finansach publicznych.

Zgodnie z tą ustawą, do danin publicznych zalicza się w szczególności opłaty, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw. Praktyka organów pokazuje, że organy uznają opłaty za korzystanie ze środowiska za daninę publiczną, a tym samym przedsiębiorcy mogą występować w tym zakresie o wydanie interpretacji przepisów. Jednak – w odróżnieniu od interpretacji podatkowych – przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać również:
(a) firmę przedsiębiorcy;
(b) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
(c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
(d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
(e) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Interpretacja nie jest natomiast wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej kompletnego i opłaconego wniosku.

W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Stan prawny: 23/04/2017

Podstawa prawna:

Sygnał środowiskowy dostarcza Serwis Treesk: www.treesk.pl

Poprzednie wydania Sygnału środowiskowego Treesk:

Czy brzydki zapach może zablokować inwestycję? Przepisy regulujące dopuszczalną uciążliwość zapachową. (Numer 02/2017) Administracyjne kary pieniężne za naruszanie warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Numer 01/2017)