Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Akredytowane badania laboratoryjne wody, ścieków, gleb i odpadów
Jars sp. z o.o.

JARS Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem oferującą pełen wachlarz akredytowanych badań laboratoryjnych wszystkich komponentów środowiska oraz wody przeznaczonej do spożycia, ścieków i odpadów. Świadczymy także usługi z zakresu geologii, hydrogeologii oraz wykonujemy wszelkie dokumentacje i ekspertyzy środowiskowe. Dzięki czterem lokalizacjom (Łajski k. Legionowa, Mysłowice, Wrocław, Leżajsk) oferujemy akredytowany pobór i profesjonalną obsługę wszystkich Klientów na terenie całego kraju.WODA
• Badania jakości wód powierzchniowych i podziemnych wraz  z pobieraniem próbek w oparciu o wszystkie obowiązujące rozporządzenia Ministra Środowiska.
• Pełny zakres analiz i pobieranie próbek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wykonywanych analiz potwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• Pełny zakres analiz i pobieranie próbek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.
• Pobieranie próbek, analiza i opinia według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

ŚCIEKI
• Badania jakości ścieków wraz z pobieraniem próbek chwilowych, uśrednionych lub średnich dobowych (pobór ręczny i automatyczny).
• Badania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych, w oparciu o wszystkie obowiązujące rozporządzenia Ministra Środowiska.

OSADY ŚCIEKOWE, GLEBY I ODPADY
• Pełny zakres badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych wraz z opiniami oraz ustaleniem dopuszczalnej dawki komunalnego osadu ściekowego.
• Testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.
• Klasyfikacje odpadów zgodnie z Katalogiem odpadów i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.
• Opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania.
• Analizy odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

NAWOZY
• Analiza próbek w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

GLEBY
• Określenie standardów jakości gleby lub ziemi, ustalenie zakresu analiz i prac w poszczególnych etapach, wykonanie analiz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Zakończenie prac opinią.

SKŁADOWISKA ODPADÓW
• Kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów.


Współpracując z naszymi Klientami, wciąż rozszerzamy zakres świadczonych usług tak, aby był on jak najlepiej dostosowany do ich potrzeb i wymagań. Z myślą o wygodzie naszych Klientów uruchomiliśmy internetowy "panel Klienta". Rozwiązanie to pozwala na dostęp on-line do wyników badań.

Jars sp. z o.o.

Firma JARS Sp. z o.o. jest polską firmą rodzinną, która podczas kilkunastoletniej działalności na terenie Polski zdobyła doświadczenie w dziedzinie usług związanych z ochroną środowiska oraz badaniami żywności i produktów non-food.
Dysponujemy niezależnymi, akredytowanymi laboratoriami badawczymi z wdrożonym zintegrowanym systemem jakości zgodnym z: ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001 oraz AQAP 2130 i OiB. [ Strona internetowa ]

Jars sp. z o.o. proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Odpady i czystość »
▲  Do góry strony