Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - Słownik ochrony środowiska

M

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Akt prawa miejscowego (na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przyjmowany w formie uchwały rady gminy, stanowiący podstawowy instrument polityki przestrzennej na szczeblu lokalnym. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, tworząc tym samym narzędzie implementacji rozstrzygnięć planistycznych. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają informacje zgodne z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz innych przepisów odnoszących się do obszaru objętego planem. Organem sporządzającym plan miejscowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Dokument ten składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Część tekstowa planu miejscowego musi odpowiadać wymogom form prawodawczych, czyli zawierać: tytuł, podstawę prawną, przepisy merytoryczne, a także podział na podjednostki redakcyjne.

Ostatnie uaktualnienie: 16.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło