Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) - Słownik ochrony środowiska

S

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

Najczęściej określane mianem studium uwarunkowań. Dokument określający politykę przestrzenną gminy. W dokumencie tym zostają określone zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym wytyczne dotyczące użytkowania terenów, obszarów zabudowań czy proponowane rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej. Odpowiedzialnym za projekt studium jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak przystąpienie do pracy nad projektem dokumentu następuje dopiero wraz z podjęciem uchwały rady gminy.


Dokument ten musi uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy jednak pamiętać, że samo studium nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Ostatnie uaktualnienie: 16.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło