Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB

Łączne moce przerobowe 15 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w 2022 r. wynosiły 3735 tys. ton. Dla spalarni odpadów komunalnych było to 1197 tys. ton. Przytaczamy aktualne dane z nowego raportu IOŚ-PIB.

   Powrót       22 maja 2024       Odpady   

Opracowana w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB) publikacja „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w 2022 r.” (jak informuje Instytut, otwiera ona trzecią edycję opracowań o gospodarowaniu odpadami) bazuje przede wszystkim na wiedzy pozyskanej z Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). Przedstawione informacje pochodzą więc ze sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2022 r., składanych przez BDO do marszałków województw. Autorzy raportu przypominają, że termiczne przekształcanie odpadów w naszym kraju jest uregulowane prawnie – przede wszystkim za pomocą ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Do procesów termicznego przekształcania przekazuje się wszystkie rodzaje odpadów, z czego odpady komunalne przetwarza się w spalarniach odpadów komunalnych (oznaczonych w raporcie skrótem SPK), we współspalarniach w cementowniach (WSP-C), zakładach energetycznego spalania (WSP-Z) i pozostałych współspalarniach (WSP).

Czytaj też: Termiczne przekształcanie odpadów w Polsce. IOŚ-PIB publikuje dane z BDO

62% wykorzystanych mocy przerobowych

Raport wskazuje 15 działających w 2022 r. instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Osiem z nich stanowiły spalarnie odpadów komunalnych, trzy współspalarnie w cementowniach, kolejne trzy współspalarnie w zakładach energetycznego spalania, a jedną zaliczono do pozostałych współspalarni. Łączne moce przerobowe ITPOk-ów wynosiły dwa lata temu 3735 tys. ton wszystkich odpadów dopuszczonych do termicznego przekształcania (a więc zarówno odpadów komunalnych, jak i „odpadów innych niż komunalne”). W przypadku odpadów komunalnych było to 2933 tys. ton. Jak czytamy, moce przerobowe dla tych ostatnich zostały wykorzystane w 42%, natomiast dla wszystkich odpadów łącznie – w 62%. Z raportu dowiadujemy się także o przypadającej na rok 2022 ilości odzyskanej energii. Jej łączna suma dla wszystkich ITPOK-ów to 669 006 145 GJ, z czego największe odzyski (644 498 000 GJ) odnotowano dla współspalarni w cementowni z województwa lubelskiego (Cementowni Chełm). Spalarnie odpadów komunalnych odzyskały 6 294 153 GJ energii, współspalarnie w cementowniach – 658 635 449 GJ, współspalarnie w zakładach energetycznego spalania – 4 076 413 GJ, a pozostałe współspalarnie odpadów – 130 GJ. Ilość zagospodarowanych odpadów wyniosła 2325,49 tys. ton, z czego odpadów komunalnych odnotowano 1239,82 tys. ton. Wśród przekształcanych odpadów przeważały te z grupy 19(1) – ich ilość wyniosła 1570,87 tys. ton.

5,7 GJ na tonę w spalarniach odpadów komunalnych

Raport podaje dokładne dane także dla spalarni odpadów komunalnych, których łączne moce przerobowe wyniosły w 2022 r. 1 197 tys. ton. Największą maksymalną ilość odpadów dopuszczonych do przetworzenia odnotował Krakowski Holding (245 tys. ton), najmniejszą za to MPO Warszawa (60 tys. ton). Dozwolone moce przerobowe zostały wykorzystane przez spalarnie odpadów komunalnych w 92%. Stuprocentowym wynikiem mogła pochwalić się spalarnia PreZero Zielona Energia w Poznaniu, najniższa wartość z kolei ponownie przypadła zakładowi MPO Warszawa, który wykorzystał swoje moce w 58%. W ramach procesu R1 (wykorzystania głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) spalarnie odpadów komunalnych odzyskały łącznie 6 294 153 GJ energii – 5,7 GJ na tonę. Liderem w odzyskaniu energii znowu okazał się Krakowski Holding z wynikiem na poziomie 1 433 689 GJ, ostatnie miejsce zajęła za to PreZero – 915 847 GJ. Łączna ilość odpadów przyjętych przez spalarnie odpadów komunalnych wyniosła 1 097,9 tys. ton, z czego 99,7% stanowiły odpady komunalne. Termiczne przekształcanie umożliwiło wytworzenie 306,6 tys. ton odpadów – 28% z zagospodarowanych w spalarniach odpadów komunalnych.

Prawie 644,5 GJ w Cementowni Chełm

W przypadku współspalarni w cementowniach łączna maksymalna ilość odpadów dopuszczonych do przetworzenia w 2022 r. wyniosła 1618 tys. ton; 1230 tys. to wynik dla odpadów komunalnych. Liderem mocy przerobowych była Cementownia Górażdże, która w obu kategoriach osiągnęła 580 tys. ton. Współspalarnie w cementowniach wykorzystały 66% swoich mocy przerobowych dla odpadów innych niż komunalne, tych za to w ogóle nie przekształcano. Jak czytamy, udział odpadów w masie spalanego paliwa konwencjonalnego stanowił od 79 do 96,08%. Najwyższy odzysk energii – 644 498 GJ – odnotowała Cementownia Chełm. Współspalarnie w cementowniach zagospodarowały 1063,86 tys. ton odpadów, a 99% z nich przekształcono termicznie w procesie R1. Raport ponadto informuje, że termiczne przekształcanie w tej kategorii ITPOK-ów nie doprowadziło do wytworzenia nowych odpadów.

33,64 tys. ton wytworzonych odpadów

920 tys. ton – tyle wyniosła łączna maksymalna ilość odpadów dopuszczonych do przetworzenia we współspalarniach w zakładach energetycznego spalania paliw. 506 tys. ton to analogiczna liczba dla odpadów komunalnych. Spalarnie z tej kategorii wykorzystały 18% mocy przerobowych dla wszystkich przekształcanych odpadów i 29% dla odpadów komunalnych. – Udział odpadów w ogólnej masie spalanego paliwa konwencjonalnego wynosił od 2,37% do 54,12% - informuje w raporcie IOŚ-PIB. Największy udział odpadów we współspalaniu, a także poziom odzysku energii miała współspalarnia Silesia II – odpowiednio 54,12% i 2 256 213 GJ. Liczba zagospodarowanych odpadów wyniosła w tej grupie 163,69 tys. ton odpadów, a komunalnych – 145,58 tys. ton. Wytworzono także 33,64 tys. ton odpadów, czyli 21% z przekształconych we współspalarniach w zakładach energetycznego spalania w 2022 r. Jedyny uwzględniony w raporcie zakład z kategorii pozostałych współspalarni odnotował odzysk energii na poziomie 130 GJ, wykorzystał swoje moce przerobowe w 100% i wykorzystał w ramach współspalania 80% masy odpadów w ogólnej masie spalanego paliwa konwencjonalnego.

Więcej odpadów komunalnych niż rok wcześniej

Raport przytacza także informacje nt. odpadów o konkretnych kodach – jak się więc dowiadujemy, w 2022 r. termicznemu przekształcaniu poddano 698,98 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), 2081,15 tys. ton odpadów palnych (kod 19 12 10) oraz 388,54 tys. ton odpadów o kodzie 19 12 12 (innych odpadów, w tym zmieszanych substancji i przedmiotów z mechanicznej obróbki odpadów niż wymienione w 19 12 11(2). W 2022 r., piszą autorzy, w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano „nieznaczny wzrost ilości” przekształcanych odpadów komunalnych. Udział spalarni odpadów komunalnych miały w ilości odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania wyniósł 40,8%. Na pierwsze miejsce pod tym względem wysunęły się współspalarnie w cementowniach – ich udział wyniósł 41,9%. - Ilość odpadów komunalnych dopuszczona w decyzjach do termicznego przekształcania stanowiła ok. 20% wytworzonych odpadów komunalnych w Polsce w 2022 r. – podsumowuje IOŚ-PIB.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.2/ 19 12 11 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony