Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

BDO nie oszczędza też branży wod-kan. IGWP zgłasza problemy - Ministerstwo Klimatu odpowiada

Przedsiębiorstwa wod-kan mają dylemat, jak ewidencjować w BDO osady ściekowe, gdy jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem rejestracji? Albo jak kwalifikować urobek z awarii na sieci np. gruz czy ziemię?

   Powrót       19 maja 2020       Odpady   

Otóż Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wskazuje w swoim piśmie skierowanym do Ministerstwa Klimatu(1), że po wejściu w życie regulacji dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), podmiot, który nie ma obowiązku rejestracji w bazie, czyli tym samym nie prowadzi ewidencji odpadów za jej pośrednictwem, nie ma możliwości potwierdzenia przyjęcia odpadu (chodzi konkretnie o osady ściekowe), a to ma konsekwencje dla drugiej strony np. oczyszczalni ścieków.

Konkretnie chodzi o sytuację, w której komunalne osady ściekowe wykorzystywane są w celach rolniczych, a także do upraw służących produkcji kompostu lub do upraw nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (Art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach). Władający gruntem przeznaczonym do zagospodarowania tego typu odpadu nie ma obowiązku rejestrowania się w BDO.

Czytaj: Osady ściekowe – nie problem, lecz dodatkowe źródło przychodów

Ewidencjować, czy nie ewidencjować?

Co to konkretnie oznacza dla oczyszczalni ścieków? Jak czytamy w piśmie IGWP, od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorstwa wod-kan nie mają możliwości zaświadczyć, co zrobiły z osadami. A to z kolei łączy się z brakiem ewidencji odpadów i grozi grzywną. Jak stanowi bowiem art. 96 ust. 3 ustawy o odpadach odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w celach określonych w art. 96 ust. 1 pkt.1-3, spoczywa na wytwórcy tych osadów, czyli de facto większości przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. A problem nie jest jednostkowy, bo wolumen wytwarzanych osadów ściekowych z roku na rok rośnie. IGWP wskazuje, że zgodne z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2003 r. w Polsce wytworzono 447 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych, a w 2018 r. ich ilość wzrosła już do 583 tys. ton.

Stanowisko Ministerstwa Klimatu

Na wstępie MK potwierdziło(2), że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy osoby władającej powierzchnią ziemi (art. Art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2020 r. poz. 797), na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach rolniczych (patrz Art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy o odpadach).

W związku z tym, że taka osoba jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie podlega wpisowi z urzędu do Rejestru BDO, jak również nie jest wytwórcą odpadów zobowiązanym do prowadzenia ewidencji (nawet uproszczonej za pomocą karty przekazania odpadów) i uzyskania na tej podstawie wpisu na wniosek do ww. rejestru BDO. Zaś, jak wskazuje Ministerstwo Klimatu, obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów dotyczy władającego powierzchnią ziemi, innego niż wskazanego powyżej, który ze względu na wynikający z ustawy obowiązek wpisu na wniosek lub z urzędu do Rejestru BDO, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów w każdym miejscu prowadzonej przez siebie działalności. Może być to np. oczyszczalnia ścieków, która dzierżawi ziemię i stosuje tam komunalne osady ściekowe.

Czytaj: Nowe terminy w BDO - papierowa ewidencja odpadów ma być przedłużona do 31 grudnia br.

Co zatem z dokumentacją?

Otóż MK wyjaśnia, że dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. W związku z tym podmiot, który nie jest wpisany do Rejestru BDO, nie musi w żaden sposób poświadczać przyjęcia odpadów. W karcie ewidencji odpadu (lub w karcie ewidencji komunalnych osadów ściekowych) należy zaznaczyć, że odpad został przekazany podmiotowi zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji i nie wystawiać karty przekazania odpadu.

Klasyfikacja urobku z awarii

IGWP zgłosiło także problem dotyczący kwalifikacji urobku z awarii jako odpadu. MK wyjaśnia, że w kwestii ziemi pochodzącej z usuwania awarii na sieci wod-kan, która jest zanieczyszczona różnymi elementami krawężników, płyt chodnikowych, kostki brukowej, elementów rurociągów, kamieni, głazów, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami należy uznać, że są to odpady, dla których zastosowanie będą miały wszystkie przepisy dotyczące gospodarowania odpadami. Czyli także ewidencja takiego odpadu w BDO.

Czytaj: Co ma BDO do budowy dróg? Więcej niż się na pozór wydaje

Wskazano także, że przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

MK dodało także, że nie widzi potrzeby wprowadzania zmian legislacyjnych w tym obszarze.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Pismo IGWP tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8695-list-IGWP.pdf
2/ Odpowiedź Ministerstwa Klimatu tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8695-odpowiedz-MK.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przeciw zanieczyszczeniom azotanami. Ruszył nabór na dofinansowanie dla rolników (25 października 2023)Nowe rozporządzenie ułatwi realizację obowiązku sprawozdawczości wytwórcom biogazu lub biometanu (17 października 2023)Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbędzie się w dniach 26-28 września 2023 r. w Toruniu (12 września 2023)Sfałszowana decyzja na zbieranie odpadów (27 czerwca 2023)Każda gmina ma potencjał produkcji biogazu (20 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony