Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Komitet do Spraw Europejskich przyjął polski Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej

Polska jest państwem członkowskim UE, w którym stwierdzono problemy związane z wystarczalnością zasobów, dlatego musiała opracować Plan wdrażania reform rynku energii elektrycznej. Dokument uwzględnia różne obszary.

   Powrót       21 maja 2020       Energia   

Obowiązek przygotowania Planu Wdrażania reform rynku energii elektrycznej wynika z art. 20(3) Rozporządzenia UE 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zgodnie z art. 20 tegoż rozporządzenia państwa członkowskie, w których stwierdzono problemy z wystarczalnością zasobów, opracowują i publikują plan wdrażania. Polska została uznana za takie państwo, dlatego została zobowiązana do przygotowania Planu Wdrażania oraz do przekazania go do Komisji Europejskiej w celu wydania przez nią opinii. KE opublikowała projekt Polskiego Planu Wdrażania i rozpoczęła konsultacje publiczne dokumentu. Po przeprowadzeniu konsultacji KE wydała opinię, w której przedstawiła swoje rekomendacje. W wyniku wydanych rekomendacji Polska opracowała nowy dokument(1).

Czytaj: Jak najlepiej ocenić, czy Europie wystarczy zasobów energii? Trwają konsultacje społeczne

Reforma pięciu obszarów

W efekcie Plan Wdrażania uwzględniający rekomendacje KE został zaakceptowany i przyjęty 14 maja br. przez Komitet do Spraw Europejskich. Zawiera plan reform rynku energii elektrycznej w pięciu obszarach: rynek bilansujący, DSR (ang. Demand Side Response), rynek detaliczny, rozbudowa sieci i połączenia transgraniczne oraz ograniczenia alokacji. Wskazuje też konkretne daty, jednak z pozostawieniem sobie furtki ewentualnego niedotrzymania planowanych terminów ze względu na utrudnienia w obszarze terminowego przebiegu aktualnie prowadzonych inwestycji i rozpoczętych reform spowodowane pandemią koronawirusa.

Czytaj: Udział odbiorców w rynku mocy, czyli ile mogą zarobić i jaka jest rola agregatorów w minimalizowaniu ryzyka?

Energetyka rozproszona

W dokumencie podkreślono, że Polska znowelizowała ustawę o odnawialnych źródłach energii w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zakłóceń regulacyjnych. Wskazano na rozszerzenie zakresu definicji prosumenta, spółdzielnie energetyczne i wprowadzenie systemu taryfy gwarantowanej (FiT) i premii gwarantowanej (FiP) wspierające elektrownie wodne i biogazownie.

Podsumowano także efekty działania Programu „Mój Prąd”, wskazano, że na dzień 15.01.2020 r. zatwierdzono wnioski dla 21 755 beneficjentów na kwotę ponad 108 mln zł (ponad 25 mln euro). Wskazano jednak, że angażowanie konsumentów do aktywnego udziału w rynku wymaga odpowiednich zachęt i technologii, takich jak inteligentne systemy opomiarowania. Polska pracuje nad ustawą, która zapoczątkuje masowe wprowadzanie inteligentnych liczników na całym terytorium kraju. Obecnie ponad 1,5 mln klientów zostało wyposażonych przez OSD w inteligentne liczniki na podstawie przepisów przewidzianych w prawie krajowym, czytamy w dokumencie.

Wymiana transgraniczna i rozbudowa sieci

W dokumencie m.in. wskazano, że Polska znacząco zwiększa ilość zdolności przesyłowych dostępnych dla handlu na połączeniach międzysystemowych. Obecnie godzinowe zdolności importowe dostępne na wszystkich polskich granicach regularnie przekraczają 2000 MW (osiągnięte m.in. poprzez przyjęcie udoskonalanego sposobu obliczania mocy transgranicznych dnia następnego, przy statystycznym podejściu do marginesów niezawodności). Ponadto, Polska opracowała plan działania (zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/943) w celu zwiększenia transgranicznego handlu energią elektryczną poprzez inwestycje sieciowe i inne środki). Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują ponad 200 inwestycji, które przyczynią się do silnego wzmocnienia krajowego systemu przesyłowego (w dokumencie znajduje się lista wybranych inwestycji).

Wskazano przy tym, że polski obszar rynkowy jest częścią mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (SDAC – ang. Single Day Ahead Coupling) od momentu jego ustanowienia na dwóch spośród pięciu swoich połączeń wzajemnych z państwami UE. Ponadto, w listopadzie 2019 r. Polska przystąpiła do mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego (SIDC – ang. Single Intraday Market Coupling). Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem przejściowego mechanizmu NTC łączenia rynków dnia następnego (ang. Interim NTC Market Coupling) na trzech pozostałych połączeniach wzajemnych oraz nad wdrożeniem mechanizmu łączenia rynków opartego na przepływach (ang. CORE flow-based Market Coupling), a oba te projekty stanowią duży krok naprzód w zwiększaniu efektywności alokacji zdolności przesyłowych oraz kształtowania się cen na rynku dnia następnego. Harmonogram tych projektów łączenia rynków jest zawarty w odpowiednich regionalnych planach.

Czytaj: Ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne w Polsce?

Połączenia międzysystemowe

W dokumencie podkreśla się także, że polskie połączenia międzysystemowe mają wystarczającą moc termiczną, ale tylko ograniczona ich część jest dostępna dla uczestników na potrzeby handlu ze względu na występowanie nieplanowanych przepływów energii elektrycznej przez polski system elektroenergetyczny. Obecnie zdolności importowe dostępne na wszystkich polskich granicach regularnie przekraczają 2000 MW. Poziom wykorzystania polskich połączeń międzysystemowych do wymiany handlowej zarówno przez uczestników polskiego rynku, jak i uczestników rynków spoza Polski jest znacznie wyższy, jeśli uwzględnione zostaną przepływy tranzytowe i kołowe przez polski system elektroenergetyczny. Zakłada się, że zastosowanie metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych opartej na przepływach fizycznych (ang. flow based) rozwiąże ten problem i przyczyni się do poprawy wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych.

Wdrażanie reform pod okiem KE

Polska jest zobowiązana do monitorowania stosowania Planu Wdrażania i opublikowania wyników monitorowania w raporcie rocznym oraz przedstawienia stosownego sprawozdania KE zgodnie z art. 20 ust. 6 Rozporządzenia (UE) 2019/943.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść dokumentu tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8710-Polski-Plan-Wdrazania-reform-rynku-energii-elektrycznej.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" we wrześniu (16 marca 2021)PEP2040: sporo węgla, dużo gazu, OZE poniżej oczekiwań, elektrownia jądrowa do 2033 r. (15 marca 2021)Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak (09 marca 2021)Powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego (09 marca 2021)URE: Kończy się wsparcie, nie kończą się obowiązki (08 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony