Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Komisja sejmowa nie rozpatrzyła poselskiego projektu noweli Prawa wodnego. Co zakładał?

   Powrót       24 czerwca 2021       Woda   

Grupa posłów(1) w ubiegłym tygodniu wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne(2). Ma on doprecyzować wymogi formalne dla pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego.

W projekcie zaproponowano, aby w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) w art. 407 ustęp 5 otrzymał następujące brzmienie: „Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń”. Dalej zaproponowano, że „Do postępowań o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (…) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Czytaj: Ścieki przemysłowe w Polsce i ewaluacja dyrektywy ściekowej w UE

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, konieczne jest doprecyzowanie wymogów formalnych, a projektowana zmiana „odzwierciedla pierwotną intencję ustawodawcy, który nie sprecyzował, jaka ma być forma wyrażonej zgody pozostawiając w tym zakresie dowolność”. Zmiana ma na celu umożliwienie przedstawiania alternatywnego dokumentu, „tj. umowy z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych, w której wyraża on wolę odprowadzenia ścieków wnioskodawcy”. Zdaniem autorów projektu obecnie organy wydające pozwolenie wodnoprawne „albo miały wątpliwości, czy wola wyrażona w umowie jest wystarczająca, albo też kwestionowały tak wyrażoną wolę właściciela urządzeń kanalizacyjnych”. Natomiast „wnioskodawca, mimo posiadania ważnej i obowiązującej umowy, musiał uzyskiwać dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na jej realizację”.

Przez wzgląd na charakter wprowadzanych zmian projekt nie został poddany konsultacjom społecznym.

Komisja sejmowa nie rozpatrzyła projektu

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w środę (23 czerwca 2021 r.) Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie rozpatrzyła ww. poselskiego projektu noweli ustawy Prawo wodne.

Kontrowersje wśród członków komisji pojawiły się po wystąpieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka Gróbarczyka – podaje PAP. Wiceminister Gróbarczyk, który popierał nowelę, zaznaczył, że przepisy dotyczą tematu, który jest "trudny w kontekście współpracy samorządów z MPWiK-ami, z zarządami wodno-kanalizacyjnymi". Powiedział też, że do komisji przesłano propozycję poprawki, która jeszcze bardziej liberalizuje współpracę pomiędzy MPWiK-ami a przedsiębiorcami, „aby nie była wymagana żadna zgoda, ani żadna umowa na okoliczność uzyskania operatu wodnoprawnego, bo wydaje nam się, że nie jest to zasadne w kontekście przede wszystkim funkcjonowania tych przedsiębiorstw".

Jednak posłowie wskazali, że nie otrzymali tekstu tej poprawki przed rozpoczęciem posiedzenia. Pojawił się ponadto głos, że wprowadzana przez ministerstwo poprawka spowodowałaby, że ścieki, których dotyczą nowelizowane przepisy, można by wprowadzać bez zgody właściciela kanalizacji. Co więcej, jeden z posłów stwierdził, że „intencja autorów tego projektu jest zupełnie inna niż ta, o której sądziliśmy, przychodząc na to posiedzenie". Po dyskusji, wniosek wiceprzewodniczącego komisji o niezwłoczne rozpatrzenie projektu ustawy poselskiej nie uzyskał większości (za wnioskiem głosowało 6 posłów, a przeciw 7). W efekcie komisja nie rozpatrzyła projektu ustawy.

W drugiej części artykułu autorka podaje informacje za depeszą Polskiej Agencji Prasowej.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Waldemar Andzel; Barbara Bartuś; Joanna Borowiak; Witold Czarnecki; Zbigniew Dolata; Elżbieta Duda; Grzegorz Gaża; Czesław Hoc; Henryk Kowalczyk; Bartosz Kownacki; Leonard Krasulski; Krzysztof Lipiec; Grzegorz Lorek; Ewa Malik; Dariusz Olszewski; Marcin Porzucek; Zdzisław Sipiera; Marek Suski; Adam Śnieżek; Jacek Świat; Jan Warzecha; Jarosław Zieliński; Tomasz Zieliński2/ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne druk nr 1281 można znaleźć na stronie Sejmu RP:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1281

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senat przyjął nowelizację Prawa wodnego z uwzględnieniem poprawki branży, ale sejmowa komisja już nie (09 sierpnia 2021)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)Oczyszczanie barwnych ścieków przemysłowych na niekonwencjonalnych sorbentach (28 lipca 2021)Senacka Komisja Środowiska przyjęła nowelizację Prawa wodnego dot. ścieków przemysłowych (22 lipca 2021)Rewolucji nie będzie, czyli kontynuacja strategicznych kierunków działania IGWP (20 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony