Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Szkody w środowisku będą oceniane inaczej

W ministerstwie środowiska trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku. Ważność obowiązującego dokumentu wygasa we wrześniu, nowy ma być bardziej precyzyjny.

   Powrót       19 kwietnia 2016       Ryzyko środowiskowe   

Za szkodę w środowisku polskie prawo uznaje mierzalne pogorszenie stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, które zostało spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez podmiot korzystający ze środowiska. Szkoda może wystąpić w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, wodach lub powierzchni ziemi. Precyzyjne przesłanki przeprowadzania oceny, czy doszło do takiej szkody w środowisku (lub bezpośredniego nią zagrożenia), są kluczowe przy nakładaniu na dany podmiot obowiązków naprawczych lub zapobiegawczych. Z tego powodu istotne jest, by katalog kryteriów oceny przewidywał możliwie pełen zakres potencjalnych zjawisk, ale jednocześnie nie był przesadnie rozbudowany.

Przyjęcie nowych przepisów konieczne

Opublikowany niedawno projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, zwanej potocznie "ustawą szkodową". Obowiązujące dziś na tej podstawie rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku wygaśnie jednak 6 września br. W przypadku niewydania nowego rozporządzenia, od tego dnia nie byłoby kryteriów do orzekania o wystąpieniu szkody w środowisku.

Niewydanie nowej regulacji spowodowałoby także brak transpozycji przepisów załącznika I dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Krótszy katalog i większa precyzja

W projekcie nowego rozporządzenia całkowicie zrezygnowano z niektórych kryteriów ocen wystąpienia szkody w środowisku objętych obowiązującym dziś rozporządzeniem. Usunięto mianowicie kryterium "pogorszenia możliwości ochrony gatunku chronionego, w tym możliwości uzyskania właściwego stanu jego ochrony" oraz "pogorszenia możliwości ochrony chronionego siedliska przyrodniczego, w tym możliwości uzyskania właściwego stanu jego ochrony". Z praktyki orzeczniczej wynika, że wspomniane kryteria i tak nie mają zastosowania przy stwierdzaniu, że zaistniała szkoda w środowisku.

Zaproponowano także zmianę dotychczasowej regulacji "pogorszenia stanu ochrony gatunków chronionych typowych dla chronionego siedliska przyrodniczego" na "pogorszenie stanu ochrony gatunków typowych dla chronionego siedliska przyrodniczego" gdyż, w przypadku siedlisk chronionych, gatunkami typowymi mogą być także gatunki niepodlegające ochronie. Pozostałe zmiany mają już głównie charakter redakcyjny. Przykładowo, w § 2 ust. 1 pkt 1 projektu zdecydowano się zamienić określenie "zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego” na "zniszczenie siedliska gatunku chronionego w całości lub w części". Kierując się znaczeniem słów "zniszczenie" i "uszkodzenie" uznano, że ich bliskoznaczność wpływa negatywnie na precyzję przepisu. Pozostano więc tylko przy określeniu "zniszczenie" uściślając, iż może ono objąć dane siedlisko w różnym stopniu.

Projekt znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych. § 5 nowej regulacji przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ISOK to dużo więcej niż ostrzegawcze SMSy (26 lutego 2019)Narada w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (26 listopada 2018)Zrozumieć małże (18 kwietnia 2017)Problem z przepisami REACH albo CLP? Umów się na spotkanie z ekspertami (23 marca 2017)Pożar w sortowni odpadów w Bielsku-Białej (22 lipca 2016)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony