Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Wsparcie dla innowacji środowiskowych w ramach KPO. Projekt rozporządzenia MRiT

Pojawią się przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej na innowacje środowiskowe w ramach KPO. Projekt rozporządzenia w tym obszarze przedstawiło MRiT. Dokument wraz z uzasadnieniem oraz OSR opublikowano na stronie RCL.

   Powrót       11 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

Projektowane rozporządzenie MRiT dotyczy udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” wspartej środkami Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podstawą prawną planowanego aktu jest ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, regulująca kwestie związane z pomocą publiczną. Jak dowiadujemy się z Oceny Skutków Regulacji, obecnie w krajowym prawie brakuje podstawy prawnej do udzielania pomocy „wspierającej rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych, która przewidziana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, projektowane rozporządzenie ma zatem wypełnić tę lukę. W uzasadnieniu czytamy o celach przyjęcia rozporządzenia – określeniu przeznaczenia, warunku i trybu udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach wspomnianej inwestycji przyjętej jako część KPO. Rozporządzenie ma zostać przyjęte w oparciu także o kolejne unijne i polskie akty prawne – rozporządzenie KE nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, rozporządzenie KE nr 2023/2832 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie, wytyczne KE ws. regionalnej pomocy państwa z 29 kwietnia 2021 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. ws. ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Podmiotem udzielającym wsparciem na mocy rozporządzenia będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dla dużych pomoc nie we wszystkich województwach

Z rozdziału pierwszego rozporządzenia dowiadujemy się o zakresie regulacji i przepisach ogólnych dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez NCBR w ramach inwestycji A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”. W drugim rozdziale natomiast omówiono zasady regionalnej pomocy inwestycyjnej i wskazano podmioty objęte takim wsparciem – mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie wszystkich województw oraz dużych przedsiębiorców działającym na terenie wszystkich województw poza dolnośląskim, wielkopolskim i obszarem warszawskiego regionu stołecznego. We wspomnianym rozdziale czytamy także o kosztach kwalifikowalnych i sposobach obliczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej. Trzecia część rozporządzenia dotyczy pomocy udzielanej na usługi doradcze, czwarta z kolei mówi o pomocy na wspieranie innowacyjności, a piąta – o pomocy dla klastrów innowacyjnych. W rozdziale szóstym poruszono kwestię pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą, a w siódmym uszczegółowiono pomoc inwestycyjną, która umożliwi podniesienie poziomu ochrony środowiska, m.in. poprzez obniżenie emisyjności. Rozdział ósmy traktuje o pomocy inwestycyjnej na realizację inwestycji pozwalającej na osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności.

Propagowanie OZE

W rozdziale dziewiątym czytamy o pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii z OZE, odnawialnego wodoru i wysokosprawnej kogeneracji, a w dziesiątym o pomocy inwestycyjnej dla efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Rozdział jedenasty opowiada o pomocy na efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, z kolei dwunasty – o pomocy na projekty badawczo-rozwojowe. Z rozdziału trzynastego dowiadujemy się o pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne, z czternastego - o pomocy na badania i usługi doradcze związane z ochroną środowiska i energetyką. Ostatnie trzy rozdziały dotyczą kwestii ogólnych; zasad udzielania pomocy de minimis, trybu udzielania pomocy oraz przepisów końcowych.

Ocena Skutków Regulacji informuje o przekazaniu projektu rozporządzenia do konsultacji takim podmiotom jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami, Konfederacji Lewiatan, Polskiemu Stowarzyszeniu Zero Waste czy Fundacji PlasticsEurope Polska. Zaopiniowaniem projektu ma zająć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)Woda nadal w Ministerstwie Infrastruktury. Rozporządzenia w RCL (19 grudnia 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)Gospodarka odpadami w Polsce potrzebuje bodźców do rozwoju (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony