Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zielona infrastruktura w polskich Karpatach – geoportal, aplikacja mobilna i baza wiedzy

Zielona infrastruktura w polskich Karpatach zyskała wsparcie. Geoportal i aplikacja mobilna mogą pomóc w kształtowaniu polityki przestrzennej karpackich gmin.

   Powrót       10 czerwca 2019       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   

Zielona infrastruktura odgrywa ważną rolę w rozwoju terytorialnym i obszarów wiejskich, gospodarce wodnej, zarządzaniu ryzykiem klęsk żywiołowych, rolnictwie czy zmianach klimatu. Pełni istotną funkcję w rozwiązywaniu wielu problemów kształtowania przestrzeni w Karpatach, takich jak fragmentacja siedlisk przyrodniczych czy degradacja krajobrazu, spowodowanych m.in. niekontrolowanym rozwojem zabudowy i infrastruktury(1). Powinna być zatem uwzględniana w polityce przestrzennej gmin.

 

Zielona infrastruktura istotnym elementem polityki UE

Zielona infrastruktura to sieć powiązanych ze sobą elementów naturalnych i półnaturalnych – kształtowana w sposób wspierający różnorodność biologiczną, a zarazem zapewniający gospodarcze i społeczne korzyści dla człowieka.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, zielona infrastruktura, jako istotny składnik tzw. kapitału naturalnego, jest ważnym elementem polityki Wspólnoty. Ekosystemy i świadczone przez nie na rzecz człowieka usługi ekosystemowe powinny być utrzymane, wzmocnione oraz odbudowane przy jej udziale.

Szersze spojrzenie na przestrzeń

Wsparciem może być tu opracowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa geoportal wykonany w ramach projektu Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach – dostępny (jako moduł Mapuj zieloną infrastrukturę) na stronie projektu: www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl. Gromadzi on dane tematyczne dla obszaru polskiej części Karpat – zarówno o charakterze przyrodniczym (typy ekosystemów, korytarze ekologiczne, obszary chronione), jak i te związane z zabudową, infrastrukturą oraz planowaniem przestrzennym. Ukazuje też wyniki przeprowadzonej w ramach projektu analizy fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. Dzięki danym obejmującym cały obszar polskiej części Karpat, geoportal umożliwia także szersze spojrzenie na przestrzeń – nie tylko w skali pojedynczej gminy, ale wręcz całego regionu. Ma szansę stać się przydatnym narzędziem w analizach przestrzeni gminy, tworzeniu dokumentów planistycznych, wyborze terenów pod potencjalne inwestycje, działaniach na rzecz poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy itp.

Aplikacja mobilna i kurs e-learning

Geoportal jest kompatybilny z aplikacją Mapuj zieloną infrastrukturę na urządzenia mobilne, służącą do inwentaryzacji oraz mapowania zielonej infrastruktury w terenie, w podziale na kategorie: miedze, łąki i pastwiska, mokradła, kępy i pasy drzew i krzewów, sady i ogródki działkowe, lasy i parki, zbiorniki i cieki wodne, lądowe i wodne (przepławki na ciekach) przejścia dla zwierząt. Aplikacja umożliwia rejestrowanie poszczególnych elementów zielonej infrastruktury, opatrywanie ich charakterystykami, dodawanie zdjęć, jak również eksportowanie danych na geoportal do wyodrębnionego obszaru roboczego użytkownika, gdzie możliwa jest ich edycja. Pozwala także na zapisywanie śladu przebytej trasy.

Aby pogłębić wiedzę z zakresu zielonej infrastruktury warto również zapoznać się z materiałami dostępnymi na ww. stronie projektu w module Baza wiedzy. Zostały one pogrupowane tematycznie i udostępnione w postaci kursu nauczania na odległość (e-learning). Kurs obejmuje szerokie spektrum materiałów multimedialnych – od filmów (w tym sekwencji filmowych w technologii rzeczywistości wirtualnej – VR) i prezentacji, poprzez animacje tematyczne, aż po dokumenty strategiczne. Stanowi kompendium wiedzy pomocnej w zrozumieniu zagadnień związanych z zieloną infrastrukturą, jej rolą i znaczeniem dla przyrody i człowieka, sposobami jej kształtowania na terenie gminy.

Geoportal i zasoby edukacyjne zgromadzone w bazie wiedzy z pewnością okażą się pomocne w kształtowaniu polityki przestrzennej uwzględniającej potrzebę zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury w polskiej części Karpat.

UNEP-GRIDArtykuł powstał przy współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Przypisy

1/ Zagadnienia te – wraz z propozycjami rozwiązań – opisane są w Kodeksie Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach opracowanym przez Karpacką Grupę Roboczą ds. Planowania Przestrzennego działającą w ramach projektu pt. Karpaty łączą - mechanizm konsultacji współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej (2012-2016, Swiss Contribution) koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Treść Kodeksu:
http://www.informatoriumkarpackie.pl/spolecznosci-lokalne/planowanie-przestrzenne/kodeks

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony