Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Rada UE przyjmuje dyrektywę o emisjach przemysłowych

   Powrót       15 kwietnia 2024       Ryzyko środowiskowe   

12 kwietnia br. Rada przyjęła zmienioną dyrektywę o emisjach przemysłowych (IED) oraz rozporządzenie o utworzeniu portalu dotyczącego emisji przemysłowych (IEP) – dwa uzupełniające się akty prawne, których celem jest regulowanie i monitorowanie wpływu działalności przemysłowej na środowisko.

Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska dzięki ograniczeniu szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych, przy jednoczesnym promowaniu efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i dekarbonizacji.

Przyczynią się również do podniesienia jakości sprawozdawczości środowiskowej dzięki modernizacji istniejącego Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR), tak by stworzyć bardziej kompleksowy i zintegrowany portal dotyczący emisji przemysłowych.

Szerszy zakres ograniczenia emisji przemysłowych

Dyrektywa o emisjach przemysłowych jest głównym instrumentem UE regulującym kwestię zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt. Instalacje regulowane już dyrektywą – w tym elektrownie, rafinerie i przetwarzanie odpadów – odpowiadają za około 40% emisji gazów cieplarnianych i 20% emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisje przemysłowe, zakres stosowania zmienionej dyrektywy obejmuje więcej dużych gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt, w tym trzody chlewnej i drobiu. Do zakresu dyrektywy dodano również działalność wydobywczą i produkcję baterii na dużą skalę: z zastrzeżeniem przeglądu przeprowadzonego przez Komisję zakres ten może zostać rozszerzony również na minerały przemysłowe.

Mniej biurokracji dzięki e-pozwoleniom

Instalacje muszą otrzymać pozwolenia, ponieważ koniecznością jest udowodnienie, że zachowują zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi redukcji emisji przemysłowych, w tym z odpowiednimi środkami i dopuszczalnymi wielkościami emisji.

Nowa dyrektywa sprawi, że wydawanie pozwoleń stanie się skuteczniejsze i mniej uciążliwe – na przykład państwa członkowskie będą miały obowiązek ustanowienia do 2035 r. elektronicznego systemu pozwoleń (e-pozwolenia).

Skuteczne egzekwowanie przepisów oraz kary

Państwa członkowskie ustanowią skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, które będą nakładane w przypadku nieprzestrzegania przepisów dyrektywy. W razie poważnych naruszeń podmioty gospodarcze mogą być zobowiązane do zapłaty kar w wysokości co najmniej 3% ich rocznego obrotu w Unii.

Dyrektywa wprowadza również prawo przysługujące osobom, których zdrowie ucierpiało, do dochodzenia rekompensaty od osób fizycznych lub prawnych naruszających dyrektywę.

Informacje i udział społeczeństwa

Formalnie przyjęte dziś rozporządzenie ustanawia nowy portal zawierający bardziej kompleksowe i zintegrowane informacje na temat emisji przemysłowych, zastępujący istniejący Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).

W kontekście przewidzianej w Zielonym Ładzie ambicji dotyczącej osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń nowy portal zwiększy publiczny dostęp do informacji związanych z emisjami przemysłowymi i ułatwi udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, w tym w identyfikacji źródeł zanieczyszczeń.

Co dalej?

Teraz dyrektywa o emisjach przemysłowych zostanie podpisana i ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Państwa członkowskie UE będą mieć następnie 22 miesiące na przeniesienie przepisów aktu do prawa krajowego.

W 2028 r. (a następnie co pięć lat) Komisja dokona przeglądu i oceny wdrażania dyrektywy, z uwzględnieniem nowych technik. Ponadto do 2026 r. Komisja musi ocenić, w jaki sposób najlepiej rozwiązać problem emisji pochodzących z chowu bydła i z produktów rolnych wprowadzanych do obrotu w UE.

Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie o nowym portalu dotyczącym emisji przemysłowych stanie się wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 2028 r.

Kontekst

W Europejskim Zielonym Ładzie wezwano do zmiany środków UE przeciwko zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych. Podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy obywatele europejscy wyrazili poparcie dla tego, by UE walczyła z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza oraz ograniczyła emisje metanu.

5 kwietnia 2022 r. Komisja przedłożyła projekt dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – po raz pierwszy przyjętej w 2010 r. – oraz równoległy i uzupełniający projekt zmiany rozporządzenia w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – przyjętego w 2006 r.

Negocjacje między dwoma współprawodawcami w sprawie ostatecznego kształtu aktu rozpoczęły się 19 lipca. Po trzech rundach negocjacji 28 listopada 2023 r. osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie obu aktów ustawodawczych.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Nowe przepisy PE ws. recyklingu opakowań, łagodzenia wpływu firm na środowisko i cel zerowego zanieczyszczenia (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony