Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Prowadzący instalacje MBP mają wybór: działać niezgodnie z prawem lub... niezgodnie z prawem

Rozporządzenie MBP błyskawicznie weszło w życie. Po styczniowym apelu branży, w lutym do Sejmu wpłynęła interpelacja w tej sprawie, ukazująca sytuację prawną prowadzących instalacje. Otrzymaliśmy komentarz od Ministerstwa w tej sprawie.

   Powrót       15 lutego 2023       Odpady   
Rozporządzenie MBP wzbudza wątpliwości

Niespełna miesiąc temu branża odpadowa apelowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w sprawie rozporządzenia dotyczącego mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Choć przyjęcie aktu prawnego było zapowiadane jeszcze w grudniu, jego ostateczny kształt był zaskoczeniem. Poza wątpliwościami co do poziomu ambicji w kwestii hermetyzacji instalacji (zdaniem niektórych nadmiernego), kość niezgody stanowi dwutygodniowe vacatio legis. Dla kontekstu, w Polsce działają 174 instalacje MBP (za KPGO 2028), na które zmiana oddziałuje bezpośrednio (patrz: mapa).

Temat MBP w Sejmie

W ub. tygodniu posłanka Monika Wielichowska wystosowała interpelację do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy(1). Jak wskazuje, przedsiębiorcy de facto będą funkcjonować niezgodnie z prawem (mimo posiadania wszelkich niezbędnych dotąd pozwoleń). - Prowadzący instalacje zostaną zatem postawieni w sytuacji, w której będą mieć wybór – funkcjonować niezgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym albo niezgodnie z przepisami prawa wynikającymi z rozporządzenia MBP. Przy czym żadna z tych opcji nie jest właściwa, bowiem na prowadzących zakłady ciążą sankcje zarówno za naruszanie zezwolenia, jak i za naruszanie przepisów prawa, czyli również rozporządzenia – czytamy w interpelacji.

Jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, zapytaliśmy MKiŚ o vacatio legis tego aktu. Dziś otrzymaliśmy odpowiedzi, z których nie wynika, by planowano zmianę w terminach obowiązywania rozporządzenia. Resort stwierdza, że „rozporządzenie już weszło w życie i obowiązuje od 24 stycznia 2023 r. Niezależnie od tego wszelkie docierające do resortu klimatu i środowiska uwagi będą przedmiotem analiz i ewentualnej weryfikacji”.

Dlaczego opublikowano rozporządzenie? By ujednolicić klasyfikację i pozycję poszczególnych podmiotów wobec prawa. - Potrzeba ustanowienia wymagań dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynikała z nowego stanu prawnego w zakresie określenia w ustawie o odpadach nowej definicji instalacji komunalnej oraz odstąpienia od regionalizacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – informuje nasministerstwo. - Określony w rozporządzeniu sposób klasyfikowania procesów zachodzących w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ma na celu ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzyć te same warunki dla podmiotów prowadzących instalacje i zagwarantować równość tych podmiotów wobec prawa – uzupełnia.

Stabilizat a hierarchia postępowania z opadami

W nawiązaniu do głosów z branży, sugerujących, że rozporządzenie „związuje ręce przedsiębiorcom” i właściwie wprost zaleca składowanie stabilizatu, poprosiliśmy o uzasadnienie wybranej ścieżki. Ministerstwo precyzuje, że stabilizat można też poddać spalaniu. - Należy podkreślić, że cały proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ma na celu ich przygotowanie do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania, lub do procesów unieszkodliwiania, w tym procesów składowania i termicznego przekształcania. Zgodnie z rozporządzeniem stabilizat może być zarówno unieszkodliwiany przez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jak i termicznie przekształcany. Dodatkowo frakcja stabilizatu, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, może być stosowana do procesu odzysku na składowisku odpadów lub obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – odpowiada biuro prasowe ministerstwa. Nie odniesiono się bezpośrednio do pytania o odzysk surowców z tej frakcji. O hierarchię postępowania z odpadami zapytano także w interpelacji.

Silniejszy bat niż BAT

Działania ustawodawcy były motywowane dążeniem do ograniczenia emisji rozproszonych do powietrza pochodzących z zakładów MBP. Na poziomie europejskim sposoby zapobiegania im ujęte są w konkluzjach BAT 14 (ang. best available techniques), służących zapobieganiu i ograniczaniu emisji pyłów, odorów i substancji organicznych do powietrza w wyniku przetwarzania odpadów (pod linkiem treść konkluzji). Zdaniem MKiŚ, rozporządzenie „doprecyzowuje istotną rolę BAT 14 d) dla ograniczania emisji rozproszonych z miejsc rozładunku odpadów jako procesu powodującego ryzyko powstawania emisji rozproszonych”. Technika ta, dotycząca hermetyzacji, jest opisana jako „szczególnie istotna jeżeli przetwarzanie odpadów powoduje ryzyko powstawania emisji rozproszonych”.

Czytaj też: Zamiast wielkich MBP, małe wyspecjalizowane zakłady przetwarzania odpadów

- Powyższe oznacza, że w odniesieniu do instalacji MBP Konkluzje BAT wprowadzają, co do zasady obowiązek zabudowania (lub nawet hermetyzacji) procesu oraz ujmowania i oczyszczania gazów wprowadzanych do powietrza. Tym niemniej wymóg ten powinien dotyczyć przede wszystkim urządzeń/procesów, charakteryzujących się istotnym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych oddziaływań związanych z emisją rozproszoną. Trzeba też podkreślić, że jest to obowiązek wynikający z danych raportowanych przez europejskie instalacje, w trakcie opracowywania wymagań BAT dla przetwarzania odpadów, a co za tym idzie odzwierciadla praktyki prowadzenia procesu przetwarzania odpadów na wielu instalacjach w UE. Ze względu na dużą liczbę istniejących w Polsce instalacji MBP, konieczne było określenie dla nich wymagań i uporządkowanie tych wymagań w decyzjach administracyjnych. Pozwoli to również ujednolicić sposób dostosowania instalacji MBP do wymagań BAT – wyjaśnia MKiŚ.

W interpelacji wyrażono jednak wątpliwości co do tego zapisu. - Przedstawiciele branży odpadowej mają więc wątpliwości, czy §10 rozporządzenia MBP wyłącza instalacje działające w oparciu o pozwolenia zintegrowane spod wymogów rozporządzenia MBP, bo w innym przypadku przepis ten stanowiłby sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej powtórzenie regulacji ustawowych w akcie niższej rangi – pisze Wielichowska.

W momencie publikacji artykułu interpelacja pozostała bez odpowiedzi MKiŚ.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Interpelacja nr 38787 wpłynęła do Sejmu RP 7 lutego 2023 r., jej treść dostępna jest tutaj:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CNUAZS&view=S

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak faktycznie zaliczyć bioodpady do celów recyklingu? (12 kwietnia 2023)Co wnosi odpowiedź MKIŚ na interpelację ws. MBP? Pytamy praktyków (04 kwietnia 2023)Biogazownie komunalne wyrosną jak grzyby po deszczu? Rusza program wsparcia (13 lutego 2023)Branża jednym głosem o rozporządzeniu MBP. Apel o 24-miesięczne vacatio legis (25 stycznia 2023)Opublikowano rozporządzenie ws. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (13 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony