Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Już dziś w życie wchodzi REMIT II. Co niesie ze sobą rozporządzenie?

   Powrót       07 maja 2024       Energia   

Rozporządzenie REMIT II wprowadza szereg zmian w przepisach chroniących hurtowy rynek energii przed manipulacjami i nieuprawnionym wykorzystywaniem informacji wewnętrznych. Rozszerza zakres podmiotów oraz produktów energetycznych objętych ww. przepisami, rozszerza obowiązki uczestników rynku i innych podmiotów, a także poszerza definicję manipulacji na rynku i informacji wewnętrznej. Wzmocnieniu ulegają również kompetencje Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz regulatorów krajowych.

Czytaj też: PE zatwierdził reformę rynku energii i przyjął pakiet wodorowo-gazowy

Rozporządzenie REMIT II wchodzi w życie już 7 maja 2024 r.

Z uwagi na szeroki zakres nowelizacji, Prezes URE zaleca wszystkim podmiotom działającym na hurtowym rynku energii zapoznanie się z nowym aktem prawnym, a także z informacją ACER(1).

Wpisując się w priorytety działań edukacyjnych i informacyjnych URE oraz kierując się potrzebą dotarcia z istotnym dla rynku przekazem do jak najszerszego grona podmiotów, regulator przygotował zestawienie najistotniejszych zmian wprowadzonych nowymi przepisami. Obejmują one w szczególności:

 • Rozszerzenie zakresu zastosowania rozporządzenia REMIT II także o obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi.
 • Dostosowanie definicji zawartych w rozporządzeniu do tych obowiązujących w regulacjach dotyczących rynku finansowego, jak np. MiFID II/MiFIR i MAR, w tym:
  • rozszerzenie definicji informacji wewnętrznej o etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu;
  • rozszerzenie definicji manipulacji na rynku o wszelkie zachowania związane z produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, m.in. które generują lub mogłyby generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące ich podaży, popytu lub ceny.
 • Wskazanie, że manipulacja na rynku może oznaczać zachowanie osoby prawnej lub, zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym, osoby fizycznej, która bierze udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek danej osoby prawnej.
 • Rozszerzenie definicji produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym o:
  • kontrakty na dostawy energii elektrycznej, które mogą skutkować dostawą w UE w wyniku jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego;
  • instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej, które mogą skutkować dostawą w UE w wyniku jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego;
  • kontrakty dotyczące magazynowania energii elektrycznej lub gazu ziemnego w UE;
  • instrumenty pochodne dotyczące magazynowania energii elektrycznej lub gazu ziemnego w UE.
 • Wskazanie wprost, jako uczestników rynku podlegających rozporządzeniu, operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemu magazynowania i operatorów systemu LNG.

Czytaj też: Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego

 • Wprowadzenie definicji osoby zawodowo pośredniczącej w zawieraniu transakcji lub zawodowo realizującej transakcje (PPAET, ang. person professionally arranging or executing transactions), z zastrzeżeniem w motywie 18 preambuły do rozporządzenia REMIT II, że dostawcy bezpośredniego dostępu elektronicznego i dostawcy arkusza zleceń są uznawani za osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji.
 • Zmianę definicji zorganizowanej platformy obrotu (OMP, ang. organised marketplace), wcześniej zawartej w rozporządzeniu wykonawczym 1348/2014, która zgodnie z REMIT II oznacza giełdę energii, brokera energetycznego, platformę zdolności energetycznych lub inny system lub mechanizm, w ramach którego dochodzi do interakcji wielu deklaracji gotowości stron trzecich do zakupu lub sprzedaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w sposób, który może skutkować transakcją.
 • Wprowadzenie definicji uczestnika rynku LNG – osoby fizycznej lub prawnej - niezależnie od jej siedziby lub miejsca zamieszkania - która zajmuje się obrotem LNG.
 • Doprecyzowanie pojęcia niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej.
 • Zwiększenie obowiązków informacyjnych wobec zorganizowanych platform obrotu (OMP).
 • Wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji wewnętrznych za pośrednictwem platform informacji wewnętrznych (IIP, ang. inside information platform).
 • Uszczegółowienie obowiązków informacyjnych uczestników rynku w zakresie przekazywania ACER danych dotyczących rynku LNG.
 • Rozszerzenie obowiązków uczestników rynku w zakresie przekazywania ACER danych na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii o informacje na temat swoich ekspozycji, w podziale na produkty.
 • Nałożenie na uczestników rynku mających siedzibę poza UE, którzy zawierają transakcje objęte obowiązkiem zgłaszania do ACER w ramach rozporządzenia REMIT II, obowiązku wyznaczenia przedstawiciela w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność oraz rejestracji w krajowym organie regulacyjnym tego państwa członkowskiego.
 • Wprowadzenie obowiązku powiadomienia ACER i krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym uczestnik rynku jest zarejestrowany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT II, o prowadzeniu przez uczestnika rynku handlu algorytmicznego.
 • Wprowadzenie obowiązku powiadomienia ACER i krajowego organu regulacyjnego państwa członkowskiego, w którym uczestnik rynku jest zarejestrowany na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT II, o zapewnieniu bezpośredniego dostępu elektronicznego do zorganizowanej platformy obrotu.
 • Rozszerzenie obowiązków osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji (PPATs - persons professionally arranging transactions) o powiadamianie ACER i krajowych organów regulacyjnych o podejrzeniu naruszenia obowiązku publikowania informacji wewnętrznych.
 • Nałożenie obowiązków na osoby zawodowo realizujące transakcje objęte art. 16 rozporządzenia MAR, które ponadto realizują transakcje dotyczące produktów energetycznych niebędących instrumentami finansowymi, do powiadamiania ACER i krajowych organów regulacyjnych o podejrzeniu naruszenia zakazu niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznych i zakazu manipulacji na rynku oraz naruszenia obowiązku publikowania informacji wewnętrznych.
 • Zwiększenie kompetencji ACER m.in. w zakresie:
  • prowadzenia dochodzeń w sprawach REMIT o charakterze transgranicznym (obejmujących co najmniej dwa kraje członkowskie UE) we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi;
  • przeprowadzania kontroli w siedzibach i innych obiektach uczestników rynku podejrzanych o naruszenie rozporządzenia REMIT;
  • wzywania podmiotów kontrolowanych do udzielenia informacji;
  • nakładania okresowych kar pieniężnych na podmioty kontrolowane w przypadku braku przekazania żądanych przez ACER informacji;
  • przygotowywania sprawozdania z dochodzeń dla krajowych organów regulacyjnych zawierającego wstępne ustalenia ACER wraz z zebranymi dowodami;
  • udzielania i wycofywania zezwoleń platformom informacji wewnętrznych (IIP) i prowadzenia nadzoru nad tymi platformami;
  • udzielania i wycofywania zezwoleń dla zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych (RRM, ang. registered reporting mechanism) oraz prowadzenia nadzoru nad tymi podmiotami.
 • Zwiększenie obowiązków krajowych organów regulacyjnych w zakresie nadzoru nad hurtowym rynkiem energii, współpracy z ACER i innymi krajowymi organami regulacji energetyki, organami nadzoru finansowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), organami ds. ochrony konkurencji, organami podatkowymi oraz EUROFISC, a także innymi instytucjami na poziomie krajowym.
 • Ujednolicenie we wszystkich krajach członkowskich UE podejścia do sankcji i środków administracyjnych przewidzianych za naruszenia rozporządzenia REMIT II, w tym nałożenie na nie obowiązku zapewnienia, aby krajowe organy regulacyjne były uprawnione do nakładania co najmniej jednej ze wskazanych w rozporządzeniu kar administracyjnych lub zastosowania co najmniej jednego z innych środków administracyjnych.

Informacje o rozporządzeniach REMIT i REMIT II są dostępne na stronie internetowej URE(2).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Przypisy

1/ Open letter on the implications of the revision of Regulation (EU) No 1227/2011 on REMIT data reporting aspects and notification obligations
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/15006-open-letter-on-REMIT-revision-implications.pdf
2/ Więcej:
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/6013,REMIT.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po V Kongresie Kogeneracji (13 czerwca 2024)Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony