Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Trwa nabór do Komisji ds. Środków Ochrony Roślin

   Powrót       09 września 2021       Zrównoważony rozwój   

19 sierpnia 2021 r. zakończyła kadencję Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin. Niezbędne jest powołanie członków na nową kadencję. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 września 2021 r.

Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin powołana jest na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Pełni ona funkcję organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw rolnictwa. Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii lub uwag w zakresie ich oceny.

Komisja składać się będzie z ośmiu członków:

 1. przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
 3. przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;
 4. przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
 5. przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 6. przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;
 7. przedstawiciela związków zawodowych rolników;
 8. przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

Przedstawicieli organizacji, o których mowa w pkt. 6-8, powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Mogą one zgłaszać kandydatów spełniających poniższe wymagania:

 • nie pozostających w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości, co do ich bezstronności w zakresie wydawanych opinii;
 • nie biorących udziału w opracowywaniu oceny lub uwag;
 • którzy będą utrzymywali w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

Do zgłoszenia (zawierającego cv kandydata na członka Komisji) należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymienionych wymagań, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę pracy Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz procesu rejestracji środków ochrony roślin pożądane jest, aby zgłaszani kandydaci spełniali następujące wymagania dodatkowe:

 • posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);
 • wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji i stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Klimatu i Środowiska

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Czytaj: Producenci środków ochrony roślin niepewni co do przyszłości swojego systemu zbiórki

Źródło: MRiRW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)Co dalej z europejskim rolnictwem? Ministrowie jedno, eksperci drugie (28 lutego 2024)Zamiast ugorów międzyplony i uprawy wiążące azot. KE z gestem wobec rolników (14 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)Prawie 1,6 mld zł od NFOŚiGW na ochronę przyrody. Na początek - dla Gór Świętokrzyskich (01 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony