Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Nowe plany gospodarowania wodami będą oparte na większej ilości danych

Do 22 grudnia 2021 r. Polska powinna zaktualizować obowiązujące dziś plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Projektowane przez rząd rozporządzenie rozszerza zakres informacji, jakie powinny zostać wzięte w tym czasie pod uwagę.

   Powrót       29 kwietnia 2019       Woda   

Przedstawiony przez rząd przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy(1) stanowi wykonanie określonego w art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne upoważnienia. - Projektowana regulacja wpisuje się w kierunek działań „Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód” z obszaru „Środowisko” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) - czytamy w uzasadnieniu. Jednym z elementów SOR jest bowiem aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Wpływ projektowanego rozporządzenia ma polegać na wykorzystaniu informacji, które są dostępne już dziś, ale nie były dotychczas brane pod uwagę przy opracowywaniu planów. Projekt nowego rozporządzenia nie nakłada więc obowiązku gromadzenia przez administrację publiczną nowych lub niedostępnych obecnie informacji.

Im więcej danych, tym lepsze plany

Plany gospodarowania wodami, jak również wszystkie towarzyszące im dokumenty, przyjmowane są przez Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w drodze rozporządzeń w cyklach sześcioletnich. Projekty planów, oraz ich istotny wkład merytoryczny, powstają jednak w PGW Wody Polskie. Plany są istotnymi dokumentami strategicznymi, które stanowią następnie podstawę do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód, poprawę stanu zasobów wodnych, a także zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Efektem wprowadzenia projektowanych teraz zmian ma być zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami prawa europejskiego i najlepszą dostępną wiedzą, poziomu szczegółowości treści tychże planów.

Mamy jeszcze czas

Termin najbliższej aktualizacji zaakceptowanych w październiku 2016 r. planów został wyznaczony w Prawie wodnym na 22 grudnia 2021 r. Nowe rozporządzenie określa przede wszystkim szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które zostaną wykorzystane do opracowania ich aktualizacji. W stosunku do obowiązującego stanu prawnego nowe rozporządzenie rozszerza m.in. zakres informacji o te dotyczące wydanych na danym obszarze pozwoleń wodnoprawnych. Chodzi przede wszystkim o ich liczbę i najważniejsze ustalenia. Przed opracowaniem zaktualizowanych planów konieczne będzie też przygotowanie wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód. Dla znajdujących się poza terytorium RP dorzeczy konieczne będzie też przygotowanie podsumowań transgranicznych działań zmierzających do koordynacji przygotowywanych przez sąsiadujące ze sobą kraje planów.

Przepis przejściowy projektowanego rozporządzenia zakłada, że do obowiązujących w dniu jego wejścia w życie planów stosowane będą przepisy dotychczasowe. Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące dziś w tym zakresie rozporządzenie z dnia 14 listopada 2016 r.(2)

Projektodawcy zakładają, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321612/12586503/12586504/dokument391462.pdf
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001973

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Chroń morze!” to pakiet strategicznych działań na rzecz Bałtyku (23 marca 2021)NIK: Zapobieganie suszy rolniczej bez spójnego planu (22 marca 2021)Ruszył przetarg na prace przygotowawcze dla wzbudzającego kontrowersje stopnia wodnego w Siarzewie (16 marca 2021)Rusza program dla gmin "Małopolska deszczówka" (26 lutego 2021)121 mln euro na projekty zintegrowane LIFE, w tym dwie polskie inicjatywy (18 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony