Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

„Nowa" dyrekcja ochrony środowiska bez nowych kompetencji

Jednym z założeń reformy jest uelastycznienie struktury urzędów. Nie można wykluczyć, że liczba RDOŚ ulegnie zmniejszeniu - mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski.

   Powrót       11 października 2017       Zrównoważony rozwój   
Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody(1) przewiduje połączenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (urzędu obsługującego GDOŚ) oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (urzędów obsługujących RDOŚ) w jedną jednostkę – Dyrekcję Ochrony Środowiska (DOŚ). W skład nowej struktury wejdą centrala DOŚ i oddziały regionalne. Rozwiązanie to pozwoli - zdaniem Ministerstwa - na skonsolidowanie procesów pomocniczych (np. z zakresu obsługi finansowej lub kadrowej), nie wpłynie natomiast na kompetencje GDOŚ i RDOŚ.

Reforma przebiegnie szybko i sprawnie

Obecnie każdy RDOŚ jest organem właściwym na obszarze jednego województwa. Projektowana ustawa, poprzez upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia terytorialnego zasięgu działania urzędów, liczby oraz siedzib RDOŚ, umożliwia dopasowanie struktury organizacyjnej tych wyspecjalizowanych organów do aktualnych potrzeb w zakresie zarządzania ochroną środowiska i ochroną przyrody. W resorcie trwają stosowne analizy mające na celu jak najlepsze dostosowanie organizacji Dyrekcji Ochrony Środowiska do istniejących możliwości i potrzeb. Nie można więc wykluczyć, że liczba RDOŚ ulegnie zmniejszeniu, jeżeli wyniki tej analizy wskażą na zasadność takiego rozwiązania. Chcę podkreślić, że celem naszych działań jest możliwe szybkie przyjęcie pełnej, także podustawowej, regulacji, tak aby zmiany mogły zafunkcjonować możliwie sprawnie. W trakcie prac nad ustawą przeprowadzono konsultacje społeczne, w których uwagi mogli zgłaszać wszyscy, łącznie z dotychczasowymi pracownikami. Swoje stanowisko przedstawili także kierujący GDOŚ i RDOŚ. Zgłoszone w toku konsultacji stanowiska zostaną rozpatrzone i rozważone w dalszym procesie legislacyjnym.

RDOŚ nadal bez konkursów

Dotychczasowi pracownicy GDOŚ i RDOŚ staną się pracownikami DOŚ, chyba że w okresie 2 miesięcy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki płacy i pracy albo odmówią oni ich przyjęcia. Przed zaproponowaniem warunków pracy w DOŚ, dotychczasowi pracownicy zostaną poddani ocenie przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonującego czynności z zakresu prawa pracy. Proponowane zmiany zapewnią też sprawne powoływanie generalnego dyrektora ochrony środowiska i jego zastępców, w miejsce nieefektywnej i mogącej się przedłużać procedury konkursowej. Osoby powołane na to stanowisko będą musiały spełnić wysokie wymagania określone w ustawie. Przypomnijmy, że dotychczasowe prawo również nie przewidywało powoływania regionalnych dyrektorów w trybie otwartego konkursu. Byli oni powoływani dotąd (i nadal będą) przez generalnego dyrektora ochrony środowiska spośród osób spełniających określone w ustawie wymagania. Tryb ten wcześniej nie budził wątpliwości, zostanie zachowany także w nowej strukturze. Projektowane zmiany wpłyną więc pozytywnie na poziom ochrony środowiska i przyrody.

Andrzej Szweda-Lewandowski

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302204/12454876/12454877/dokument305459.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Przyroda może być naturalnym sojusznikiem. Naukowcy z PAN o Tarczy Wschód (28 maja 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony