Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Ustawa wdraża dyrektywę ws. ścieków komunalnych

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych.

   Powrót       18 lipca 2022       Woda   
Oczyszczanie ścieków

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 lipca 2022 r. Tekst ustawy tutaj.

Zaktualizowano 27 lipca 2022 r.


Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 14 lipca 2022 r. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych(1).

Ustawa wprowadza zmiany do następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jakie zmiany wprowadzono?

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, celem zmian w powyższych ustawach jest przede wszystkim:

  1. wprowadzenie mechanizmów mobilizujących i sankcyjnych odnoszących się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków”, które ujęto w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (reforma B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” w ramach celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”);
  2. dostosowanie przepisów prawa krajowego dowymagań dyrektywy 91/271/EWG;
  3. doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji;
  4. doprecyzowanie przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK);
  5. wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK (ustalona stawka to maksymalnie 10 000 zł);
  6. doprecyzowanie obowiązków gmin w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi;
  7. zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych;
  8. uregulowanie kwestii dotyczących opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości;
  9. doprecyzowanie zakresu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych i procedury jego przyjmowania;
  10. wykonanie wniosków Najwyższej Izby Kontroli (patrz przypis dolny(2)).

Ponadto ustawa m.in. zakłada wyeliminowanie wątpliwości w zakresie dotacji dla Wód Polskich, wprowadza rozwiązania usprawniające proces sprawozdawczy z KPOŚK oraz rozszerza zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” na ścieki gromadzone w osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowią art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 r.

O opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw będziemy informować w naszej zakładce Baza Aktów Prawnych Teraz Środowisko oraz w cotygodniowym newsletterze (sprawdź bezpłatną prenumeratę).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/dyrektywa-z-dnia-21-05-1991-l-135-40-423.html
2/ Wniosek NIK do Prezesa Rady Ministrów w ramach kontroli pn. Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych, wniosek NIK do Ministra Infrastruktury w ramach kontroli pn. Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego, wniosek NIK z kontroli pn. Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Oczyszczalnie ścieków samowystarczalne energetycznie. Do 2045 r. obligatoryjnie? (18 października 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry (14 lipca 2023)Interwencja RPO ws. stawek za wywóz szamb w gminach (05 lipca 2023)List do PE przeciwko złagodzeniu ROP w dyrektywie ws. ścieków komunalnych (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony