Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Nowe przepisy dla instalacji MBP. Jest projekt rozporządzenia

Resor klimatu opublikował rozporządzenie ws. instalacji MPB. Przewiduje się m.in. obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zamkniętych obiektach. Koszty dostosowania do wymogów ponieść mają zarządzający instalacjami.

   Powrót       11 sierpnia 2020       Odpady   

Ministerstwo Klimatu opublikowało w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt(1) rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Rozporządzenie wejść w życie miałoby po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Poprzednie rozporządzenie(2) określające wymagania dla tego typu instalacji straciło moc obowiązywania 23 stycznia 2016 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, jego głównym celem jest „określenie warunków dla przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów.

Propozycje zmian

W związku z powyższym doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12, z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową. - Podstawowa wielkość frakcji podsitowej wynosi 0-80 mm. Jednakże z uwagi na zasadność stabilizacji większych frakcji wydzielonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i zawierających odpady ulegające biodegradacji, dopuszcza się również wydzielenie frakcji podsitowej odpadów oznaczonych kodem ex 19 12 12 o wielkości większej niż 0-80 mm. W takiej sytuacji frakcja nadsitowa przyjmuje wielkość odpowiednio powyżej wielkości frakcji podsitowej – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też: Zamiast wielkich MBP, małe wyspecjalizowane zakłady przetwarzania odpadów

Wśród zmian przewidziano także m.in. możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm o kodzie ex 19 12 12 ww. procesie mechanicznego przetwarzania odpadów oraz skierowania jej do składowania bezpośrednio na składowisku odpadów o ile spełni kryteria dopuszczenia odpadów do składowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach. Doprecyzowane zostały także warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Wprowadzono m.in. możliwość jednostopniowego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych przez co najmniej 4 tygodnie, w warunkach wilgotności od 45 do 60 proc., z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów, z systemem odbierania odcieków, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego. Dodano również zapis dotyczący konieczności zastosowania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów (np. emisje zanieczyszczeń do powietrza).

Rozładunek i przetwarzanie tylko w obiektach zamkniętych

Zgodnie z projektem wprowadzony ma zostać także obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zamkniętych obiektach. Ja doprecyzowano, obiekty te mają wyposażone być w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska, a także urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska, a w konsekwencji również uciążliwości zapachowych).

Wpływ regulacji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw

- Zarządzający instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poniosą koszty związane z dostosowaniem się do wymagań określonych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, w tym w szczególności związanych z budową obiektu zamkniętego uniemożliwiającego oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady wyposażonego w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska i urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające przedostawanie się zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłów – podano w rozporządzeniu.

Koszt wybudowania obiektu o wymiarach blisko 5 tys. m2 resort klimatu oszacował na ok. 4 mln zł (bez kosztu projektu), w tym koszt posadzki 200 000 zł, koszt instalacji wentylacyjnej – 400 000 zł, koszt instalacji do oczyszczania gazów – 100 000 zł. Jak dodano, szacuje się, że obecnie co najmniej 17 instalacji MBP znajduje się na otwartym placu, bez zadaszenia, w związku z czym zarządzający tymi instalacjami poniosą koszty w tym zakresie. - Natomiast instalacje posiadające obiekty uniemożliwiające oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, ale nie wyposażone w podłoże lub urządzenia wentylacyjne oraz do oczyszczania pyłów, poniosą koszty odpowiednio do brakującego elementu. Należy przy tym podkreślić, iż zdecydowana większość istniejących w Polsce instalacji MBP prowadzi proces rozładunku i mechanicznego przetwarzania odpadów w obiektach zamkniętych uniemożliwiających oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, w związku z czym nie będą zobowiązani dostosować się do nowego obowiązku w tym zakresie – dodano.

Konkurencyjność instalacji na rynku i obniżenie cen

- Potrzeba ustanowienia wymagań dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynika z nowego stanu prawnego w zakresie określenia w ustawie o odpadach nowej definicji instalacji komunalnej oraz odstąpienia od regionalizacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, co ma na celu m.in. podniesienie konkurencyjności instalacji na rynku i tym samym obniżenie cen przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady będą mogły być przewożone do najbliżej zlokalizowanej instalacji do ich przetwarzania – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336900/katalog/12706714#12706714
2/ Do 2016 r. wymagania dla prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstały z tych procesów były określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 1052), które na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy o odpadach straciło moc obowiązywania po 36 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach, tj. 23 stycznia 2016 r.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)Eneris Surowce przejmuje Grabplast i intensyfikuje działania na rzecz zamykania obiegu w gospodarce odpadami (12 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony