Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

RDOŚ w Białymstoku: decyzja w sprawie elektrowni PV wydana z „rażącym naruszeniem prawa”

   Powrót       12 maja 2023       Energia   

W gminie Białowieża trwa konflikt w sprawie posadowienia elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW. Najnowszy krok w tej sprawie podjęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku, wnioskując o stwierdzenie nieważności uprzedniej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Pytamy o motywację tego wniosku.

Jak informuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, zgoda wójta gminy Białowieża na zabudowę 1,5 ha polany panelami fotowoltaicznymi została wydana „wbrew stanowisku organów ochrony środowiska i zapisom prawa miejscowego”.

O rażącym naruszeniu prawa pisze nam również RDOŚ w Białymstoku. W czym rzecz? RDOŚ wystąpił do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2022 r. (znak: OŚr.6220.1.2021) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 73/1, obręb Białowieża, w miejscowości Białowieża”. To kolejna odsłona konfliktu (więcej: Farma PV na Polanie Białowieskiej. Ekolodzy są na „nie”.

- Powyższej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zarzuca, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności w związku z art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 81 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), polegającym na wydaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (pomimo odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie z dnia 26.04.2022 r.) – informuje nas Dorian Kozłowski, Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w białostockiej RDOŚ.

Dodaje, że stosownie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), „jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień (w tym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska)”.

Zasada przezorności w grze

Przedmiotowa inwestycja zdaniem RDOŚ oraz organizacji pozarządowych koliduje z ochroną populacji orlika krzykliwego. - Widząc zagrożenie dla spełnienia warunku zachowania we właściwym stanie ochrony oraz trwałości i ciągłości białowieskiej populacji orlika krzykliwego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”, tut. organ stwierdził znaczące negatywne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji – informuje Kozłowski. - Planowane przedsięwzięcie wprowadza zabudowę na północ od ul. Żubrowej. Jak wykazano warunkiem podstawowym gwarantującym przetrwanie gatunku, jest istnienie w odpowiedniej ilości właściwych mu siedlisk (żerowisk), a który nie może zostać spełniony, kiedy dojdzie do realizacji przedmiotowej inwestycji, oddziaływującej analogicznie jak inne czynniki np. zarastanie łąk drzewami i krzewami. Istnieje uzasadniona obawa, że realizacja omawianej inwestycji przyczyni się do spadku populacji białowieskiej orlika krzykliwego – konkluduje Kozłowski.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca 100 proc. OZE. Lidzbark Warmiński (04 czerwca 2024)Koniec prac legislacyjnych nad NZIA (28 maja 2024)Hybrydowe Systemy Energetyczne – elastyczność i optymalizacja (24 maja 2024)100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)Wspólne badania i inwestycje. UE sięga po surowce krytyczne z Azji Środkowej (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony