Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Resort środowiska ujednolica wymagania dla magazynowania odpadów

W skrajnych przypadkach decyzje administracyjne w ogóle nie ustanawiają wymogów albo robią to zbyt ogólnie. To zaś nie pozwala skutecznie chronić środowiska przed negatywnym wpływem odpadów – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

   Powrót       08 marca 2019       Odpady   

Przedstawiony przez resort środowiska projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów(1) stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Regulacja jest odpowiedzią rządu na pojawiające się w Polsce pożary miejsc magazynowania odpadów, które niejednokrotnie spowodowane były niewłaściwym ich magazynowaniem, w szczególności nieprawidłowym zabezpieczeniem przed dostępem osób nieupoważnionych. Nowa regulacja rozwiewa część wątpliwości, ale wzbudza też kolejne. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, czy rozporządzenie obejmie także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które nie władają nieruchomościami lokalowymi, które pozostają jednak w ich zarządzie.

Ile decyzji, tyle warunków

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się dziś zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować. Miejsce i sposób magazynowania odpadów są dziś określane każdorazowo przez właściwy organ w decyzji administracyjnej. To z kolei powoduje, że w różnych decyzjach administracyjnych dla tego samego rodzaju odpadów mogą być ustalone różne wymagania. - W skrajnych przypadkach takich wymagań prawie w ogóle nie ustanawiano. Były np. tak ogólnie sformułowane, że nie pozwalało to skutecznie chronić środowiska przed negatywnym wpływem odpadów – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Czytelne, ale kosztowne wymagania?

Zgodnie z §3 projektu, magazynowanie odpadów będzie trzeba wkrótce prowadzić w wydzielonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, obiekcie budowlanym, jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów. Miejsca takie będzie trzeba także w widocznym miejscu oznakować, wskazując kody i rodzaje odpadów. Regulacja wskazuje również, że magazynowanie powinno być prowadzone w sposób zapewniający m. in. właściwą rotację odpadów tak, aby odpady magazynowane najdłużej były usuwane w pierwszej kolejności. Rozporządzenie określa także dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, o właściwościach zakaźnych, posiadających właściwości palne, odpadów ulegających biodegradacji oraz zbiorników z gazem. Przykładowo, odpady posiadające właściwości palne oraz ulegające biodegradacji mają być magazynowane w pomieszczeniach zapobiegających przedostawaniu się wody i dostępowi zwierząt, emisji odorów, pyleniu lub rozsypywaniu się odpadów. Propozycja budzi jednak niepokój przedsiębiorców. - Takie pomieszczenia muszą być w praktyce wyposażone w wentylację, która jeśli nie będzie połączona z instalacją do przetwarzania tego typu odpadów [przyp. red. – odpadów biodegradowalnych] (np. fermentacja) będzie stanowiła istotny koszt magazynowania - czytamy w stanowisku Business Centre Club. Organizacja proponuje rozważyć dodanie przepisu mówiącego o lokalizacji miejsca magazynowania np. względem obszarów zamieszkałych.

Z zakresu rozporządzenia wyłączeni zostali wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy niewielkich ilości odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub prowadzą wyłącznie uproszczoną ewidencję odpadów. Przepisom rozporządzenia nie podlega także magazynowanie niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12320702/12566838/12566839/dokument379469.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)Interzero i PIOIRO wspólnie wspierają proces wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce (17 listopada 2023)Trudna rola koordynatora ESG – jak przygotować się do raportowania w 2024 r. (14 listopada 2023)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)ESG w praktyce - środowisko. Cykl webinarów dla MŚP (20 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony