Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

RIO: razem z uchwałą o obniżonej opłacie śmieciowej konieczna uchwała o dopłatach gminy

   Powrót       17 stycznia 2022       Odpady   

Uchwalając stawki opłaty śmieciowej, które nie gwarantują bilansowania się systemu odpadowego, radni powinni przyjąć jednocześnie uchwałę o dopłacie do systemu – wynika z rozstrzygnięcia Regionalnej Izby Onrachunkowej (RIO) w Bydgoszczy. Zdaniem kolegium Izby brak takiej uchwały stanowi istotne naruszenie prawa.

Kolegium RIO w Bydgoszczy stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Białe Błota, w której ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 zł (od osoby za odpady segregowane), podczas gdy szacunkowa stawka umożliwiająca bilansowanie się systemu w gminie to 39,52 zł. Jednocześnie radni nie podjęli uchwały w sprawie dopłat do systemu gospodarki odpadami. Wiceprzewodniczący rady gminy wyjaśnił potem, że radni byli świadomi tego, że ustalono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości poniżej opłaty kalkulacyjnej (szacunkowej) i tym samym świadomi byli konieczności pokrycia przez gminę części kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi innymi dochodami własnymi.

Czytaj też: Dlaczego za odpady płacimy coraz więcej? Analiza IOŚ-PIB

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia kolegium RIO stwierdziło, że rada gminy naruszyła w ten sposób art. 6r ust. 1 - 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „poprzez ustalenie stawki opłaty w wysokości nie zapewniającej uzyskania koniecznych środków finansowych na realizację obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na pokrywaniu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy jednoczesnym braku podjęcia przez Radę Gminy Białe Błota odrębnej uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzącej z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Obowiązek przyjęcia uchwały wynika z przepisów prawa

Izba zwróciła uwagę, że w tym przypadku radni ustalając stawkę zbyt niską postanowili de facto o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ok 7,52 zł na 1 mieszkańca bez podjęcia odrębnej uchwały. Tymczasem, jak podkreśliło kolegium RIO, „obowiązek podjęcia odrębnej uchwały wynika wprost z treści art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pkt 1-2. Przedmiotowa uchwała winna być podjęta wraz z uchwałą o ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w przeciwnym razie niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy:

  1. środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub
  2. celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Powyższy przepis został wprowadzony na mocy art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648). Przepis wszedł w życie w dniu 23 września 2021 r. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Orzeczenie w sprawie warszawskiego in-house może mieć znaczenie dla całego systemu (18 maja 2022)Z końcem czerwca wygasają "stare" uchwały dot. opłat za odpady (13 maja 2022)Statystyczny Polak wytworzył 364 kg odpadów w rok. 11 maja przypada Dzień bez Śmiecenia (11 maja 2022)Wspólny raport europejskich naczelnych organów kontroli na temat odpadów z tworzyw sztucznych (10 maja 2022)Ozdoba: pracujemy nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci" (06 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony