Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Szykują się istotne zmiany w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych

a+a-    Powrót       11 stycznia 2019       Planowanie przestrzenne   

Możliwość zażalenia postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to kluczowe założenie nowelizacji, która ma na celu wprowadzenie uproszczeń dla inwestorów i organów.

Zmiany w tzw. ustawie ocenowej zostaną wprowadzone przy okazji regulacji transponującej unijne wymogi dotyczące ochrony przed hałasem(1), o których pisaliśmy tutaj. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nowelizacja zmienia także reguły postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to jest zaś dziś uważane za jedno z bardziej sformalizowanych i uciążliwych dla inwestorów. Zmiany powinny więc spotkać się ze zrozumieniem zarówno wśród zniecierpliwionych przedsiębiorców, jak i przytłoczonych dziś ilością trafiających na ich biurko dokumentów pracowników administracji publicznej.

Łatwiej udowodnisz, że przedsięwzięcie nie wymaga raportu

W art. 4 projektu zawarte są zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku, gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000, zamiast opinii dokonuje on stosownego uzgodnienia w drodze postanowienia. Jedna z kluczowych zmian projektowanej nowelizacji zakłada zaś, że postanowienie to będzie można wkrótce zaskarżyć w drodze zażalenia. Brak takiej regulacji oznacza dziś, że postanowienie RDOŚ stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można zaskarżyć tylko w drodze późniejszego odwołania od decyzji. Inwestor musi więc sporządzić raport i przejść pełną procedurę oceny w zasadzie tylko po to, by na końcu otrzymać negatywną decyzję i móc wykazać, że były one całkowicie zbędne. Nie bez znaczenia jest także planowana zmiana art. 78 ustawy ocenowej polegająca na przyznaniu właściwości wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu do opiniowania tych przedsięwzięć, które będą położone na terenie co najmniej dwóch powiatów. Problem pojawia się przede wszystkim w związku z realizacją np. inwestycji drogowych, w przypadku których może to być nawet kilkanaście powiatów. Dziś organy zwracają się o opinię do tylu powiatowych inspektorów sanitarnych, ile powiatów obejmuje inwestycja.

Mniej map i wypisów

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestor jest dziś obowiązany dostarczyć dwie mapy: kopię mapy ewidencyjnej oraz mapę przedstawiającą zasięg lokalizacji i oddziaływania przedsięwzięcia. Omawiany projekt nowelizacji zakłada, że inwestor będzie wkrótce zobowiązany przedstawić tylko drugą z nich. Zmianie ulegnie też procedura postępowania w przypadku inwestycji, w których liczba stron postępowania przekracza 20. Po wejściu w życie ustawy nie będzie dla nich w ogóle wymagane przedłożenie wypisów z rejestru gruntów. Konieczność pozyskania w takich przypadkach wielu wypisów (niekiedy z więcej niż jednego starostwa) to dość istotne obciążenie dla inwestora. To przede wszystkim wymóg uciążliwy czasowo (zdobycie dokumentów trwa nawet kilka miesięcy), ale również finansowo. Ponadto, niekiedy okazuje się, że zdobyte na początku procedury wypisy z rejestru gruntów są już pod koniec postępowania nieaktualne.

Jest duże prawdopodobieństwo, że nowe przepisy zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2019 roku. W ostatnim opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji projekcie widnieje co prawda data 31 grudnia 2018 r., ale prac nad nowelizacją nie udało się ukończyć przed końcem ubiegłego roku.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316855/12539984/12539985/dokument361701.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK krytycznie ocenia działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem sieci komórkowych (07 maja 2019)Co ze spalarnią w Zamościu? Jest orzeczenie NSA (15 kwietnia 2019)Łatwiej uzyskamy decyzję środowiskową (08 kwietnia 2019)Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej (22 marca 2019)Nad czym będzie obradować Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko? (07 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony