Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Wiadomo jak mierzyć ilości energii z OZE. Przepisy wykonawcze do zeszłorocznej nowelizacji

   Powrót       25 marca 2024       Energia   

Są nowe przepisy na temat sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii. Regulujące te kwestie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 18 marca 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 marca. br. Dokument wejdzie w życie siedem dni później.

Rozporządzenie, wydane z upoważnienia ustawowego art. 61 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, odpowiada na potrzeby wynikające z nowelizacji wspomnianej ustawy z 17 sierpnia 2023 r. Na mocy nowelizacji minister właściwy ds. energii i klimatu zyskał obowiązek uregulowania wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach OZE wymienionych w art. 2 pkt. 22 ustawy o OZE(1). Kolejne wymagania to uregulowanie sposobu pomiarów ilości energii elektrycznej na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia energii elektrycznej z OZE przez wytwórcę, który wygrał aukcję, sposobu przeliczania ilości wytwarzanego ciepła i chłodu na ilość energii wyrażoną w megawatogodzinach oraz miejsca i sposobu dokonywania pomiarów ilości ciepła albo chłodu na potrzeby wydania gwarancji pochodzenia. Jak dowiadujemy się z Oceny Skutków Regulacji, brak wydania rozporządzenia wytwórcy energii z OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, spełniający dodatkowe warunki wymienione w art. 83b nowelizacji z ubiegłego roku, nie mogliby przystępować do aukcji na wsparcie operacyjne. Rozporządzenie odnosi się również do możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej oraz wprowadzonych zmian w systemie gwarancji pochodzenia; zagadnień nieuwzględnionych we wcześniejszym rozporządzeniu Ministra Energii z 7 sierpnia 2018 r.

W akredytowanych laboratoriach

Rozporządzenie wskazuje, że pomiarów dokonuje się, rozpoczynając od pomiarów i badań nośników energii wykorzystywanych w instalacjach OZE, z udokumentowaniem wykonanym w laboratoriach badawczych spełniających normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację jednostki certyfikującej uzyskaną na mocy unijnego rozporządzenia nr 765/2008. - Należy podkreślić, że realizowane niniejszym przepisem zapewnienie odpowiednich standardów całego procesu jest niezbędne z uwagi na fakt, iż wyniki dokonanych pomiarów stanowią, w szczególności, istotny element rozliczeń niektórych systemów wsparcia określonych w ustawie – czytamy w uzasadnieniu. Dalsze artykuły wskazują szczegółową regulację sposobu przeprowadzenia procesu pomiarów w odniesieniu do konkretnych rodzajów instalacji, w tym sposób poboru próbek biomasy, biopłynów, biogazu czy biogazu rolniczego. Art. 8 i 9 rozporządzenia określają podstawowy sposób obliczania ilości energii elektrycznej, ciepła albo chłodu wytwarzanych w instalacjach OZE oraz wzór matematyczny na obliczenie ilości energii z OZE wytworzoną w źródłach, gdzie biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy są spalane razem z innymi paliwami. W kolejnych postanowieniach poznajemy wzór na obliczenie ilości energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni wodnej czy układzie hybrydowym. Rozporządzenie mówi także o sposobie rejestracji wyników pomiarów i obliczeń zapisywanych w książce rejestrowej lub w elektronicznym systemie przetwarzania danych. Wymienia również sposób przeliczania jednostek GJ na MWh, co ma umożliwiać wydanie gwarancji pochodzenia także dla ciepła i chłodu (1 GJ = 0,278 MWh).

Rozporządzenie, jak stwierdzono w Ocenie Skutków Regulacji, oddziałuje na wytwórców energii elektrycznej z OZE, jednostki akredytowane czy podmioty z koncesją na dystrybucję lub przesyłanie ciepła. Ma wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i rozwój odnawialnych źródeł energii, nie oddziałując przy tym bezpośrednio na rynek pracy czy funkcjonowanie przedsiębiorców.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Wymienione źródła odnawialne to energia wiatrowa, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia fal, prądów i pływów morskich, energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejm przyjął ustawę mającą zapewnić czasową ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii (24 maja 2024)Ciechanów na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty (23 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Nieprawidłowości ws. fotowoltaiki. Kujawsko-Pomorskie (15 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony