Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza zmiany w dwóch specjalnych obszarach ochrony siedlisk. Projekty rozporządzeń nt. obszaru Grądy w Dolinie Odry oraz obszaru Puławy pojawiły się 23 stycznia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

   Powrót       23 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

Datowany na 15 stycznia br. projekt rozporządzenia MKiŚ dotyczy specjalnego obszaru ochrony siedlisk (wchodzącego w skład sieci Natura 2000) PLH020017 – Grądy w Dolinie Odry, znajdującego się na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Projekt przygotowano na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jak czytamy w uzasadnieniu, rozporządzenie wprowadza zmiany granic wspomnianego obszaru, który został powołany do życia na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 marca 2017 r. Zmiany granic wynikają z uchwały nr 16 Rady Ministrów z 8 lutego 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian granic obszaru Natura 2000”, który Komisja zatwierdziła decyzją wykonawczą nr 2020/97 z 28 listopada 2019 r. Wraz ze zmianą granic powierzchnia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry zmniejszyła się o 0,10 ha - z 8756,34 ha do 8756,24 ha. Z Oceny Skutków Regulacji dowiadujemy się, że rozporządzenie ma zharmonizować wcześniejszy akt ze stanem wprowadzonym przez polski rząd oraz KE – „wydanie rozporządzenia nowelizującego spowoduje uzyskanie zgodności między rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) z wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny”.

Czytaj też: Krok bliżej do odbudowy przyrody. Jest porozumienie ws. Nature Restoration Law

Eliminacja wątpliwości

Projekt zmienia zatem brzmienie § 1 ust. 1 rozporządzenia z 28 marca 2017 r., korygując powierzchnię obszaru Grądy w Dolinie Odry, która wyniesie 8756,24 ha, a także zamienia załączniki nr 1 i nr 2 na nowe (załącznik nr 1 wylicza współrzędne punktów załamania granicy obszaru, drugi natomiast jest jego mapą). Według uzasadnienia rozporządzenie nie wpłynie na funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców i nie podniesie kosztów ich działalności, „wyeliminuje natomiast wątpliwości i niejasności w odniesieniu do celów i przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000, utrudniających inwestorom przygotowanie dokumentacji w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”. Proces opracowania tejże dokumentacji oraz uzyskiwanie odpowiednich decyzji w procesie inwestycyjnym na skutek nowych przepisów mają stać się prostsze. Podmioty, na które oddziałuje projekt zostały wymienione w Ocenie Skutków Regulacji. Należą do nich Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Opolu, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach i Wrocławiu, nadleśnictwa Brzeg, Oleśnica Śląska i Oława, Zarząd Zlewni we Wrocławiu, organy administracji samorządowej oraz terenowe organy administracji rządowej, a także właściciele i użytkownicy gruntów rolnych, leśnych i wód, wraz z właścicielami nieruchomości położonych na omawianym obszarze. Pozytywnym wpływem według OSR ma cieszyć się środowisko naturalne – „przez poprawne zdefiniowanie celów i przedmiotów ochrony na poziomie obszaru, a co za tym idzie, skuteczniejszą ich ochronę”. Projekt przekazano do konsultacji Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Fundacji WWF Polska, Instytutowi Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Klubowi Przyrodników oraz Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”, a zaopiniują go również RDOŚ we Wrocławiu i Opolu, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Ponad 100 ha więcej obszaru Puławy

Podobny charakter posiada projekt drugiego rozporządzenia, również opublikowany na stronie RCL 23 stycznia br. i datowany na 15 stycznia br. Nowa regulacja ma zmienić (także na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) z 7 marca 2017 r. Przewidziane zmiany granic obszaru wynikają z uchwały nr 5 Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”, zatwierdzonego przez KE decyzją wykonawczą nr 2022/231 z 16 lutego 2022 r. Tym razem jednak wskutek zmiany granic powierzchnia obszaru ochrony siedlisk zwiększyła się – o 100,51 ha z 1156,97 ha do 1257,48 ha. Ponownie więc celem przyjęcia rozporządzenia nowelizującego jest uzyskanie zgodności między wcześniejszym aktem wyznaczającym obszar (rozporządzeniem z 7 marca 2017 r.), a zmianami wprowadzonymi przez polski rząd oraz Komisję Europejską.

Jak czytamy w projekcie, § 1 ust. 1 rozporządzenia z 7 marca 2017 r. wyznaczy powierzchnię specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) w województwie lubelskim na 1257,48 ha. Tak samo jak we wcześniej omawianym przypadku, zmianie ulegną również załączniki nr 1 i nr 2, znowu określające współrzędne punktów załamania granicy obszaru oraz prezentujące jego mapę. Uzasadnienie kolejny raz nie odnotowuje wpływu rozporządzenia na biznes, wspomina za to o ułatwieniach dla inwestorów w przygotowywaniu dokumentacji oraz uzyskiwaniu decyzji w procesie inwestycyjnym. Projekt, jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, oddziałuje na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwo Puławy, Zarząd Zlewni w Radomiu, organy administracji samorządowej oraz terenowe organy administracji rządowej i, ponownie, na właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych i wód oraz właścicieli nieruchomości. Lista podmiotów, którym przekazano projekt do konsultacji, jest taka sama jak w przypadku pierwszego rozporządzenia. Zaopiniowaniem, obok Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, zajmie się RDOŚ w Lublinie. Regulacja ma pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne, a jej wejście w życie jest zaplanowane na 14 dni po dniu ogłoszenia. Za oba projekty odpowiedzialny jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Mikołaj Dorożała.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)Przywrócić dawne granice, a potem je poszerzyć. Naukowcy o Świętokrzyskim Parku Narodowym (24 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)Plany NIK na 2024 r. Będą kontrole w obszarze energetyki i ochrony środowiska (04 stycznia 2024)Orlik wygrywa z panelami. WSA w Białymstoku wstrzymuje decyzję o farmie PV na Polanie Białowieskiej (21 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony