Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008  ⋅  L 353/1

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylającedyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 grudnia 2008 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony