Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG

Wymagania dyrektywy CSRD i standardów ESRS w zakresie raportowania danych środowiskowych obejmują szeroki zestaw zagadnień uwzględniających zarówno wskaźniki ilościowe jak i informacje o charakterze jakościowym.

   Powrót       05 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Coroczne ujawnianie danych środowiskowych w układzie zdefiniowanym przez standardy ESRS stanowić będzie duże wyzwanie analityczne i organizacyjne dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania pozafinansowego. Będzie również wyzwaniem dla ich poddostawców i podwykonawców oraz innych podmiotów zainteresowanych sporządzaniem raportów ESG. Przydatnym instrumentem w realizacji tego wyzwania może okazać się plan monitorowania i raportowania danych ESG (PMR-ESG).

Analizy wstępne

Przygotowanie planu PMR-ESG powinno być poprzedzone analizami wstępnymi tj. analizą istotności i analizą luk.

Jak wyjaśnia Marek Rosicki, ekspert Atmoterm SA, w ramach analizy istotności poddaje się ocenie eksperckiej poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju pod kątem ich znaczenia, biorąc pod uwagę dwa wymiary: wymiar oddziaływania i wymiar finansowy. Podejście to jest nazywane zasadą podwójnej istotności i w obszarze środowiskowym oznacza konieczność przeanalizowania zarówno oddziaływań fizycznych przedsiębiorstwa na środowisko jak i konsekwencji finansowych związanych z interakcjami zachodzącymi pomiędzy przedsiębiorstwem a środowiskiem. Szczegółowe wytyczne odnoszące się do prowadzenia analizy istotności zawarte są w standardach ogólnych ESRS. Wśród kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, wymienia się m.in. skalę, zakres i nieodwracalność oddziaływań oraz poziom skutków finansowych poszczególnych aspektów, również tych związanych z zależnością od zasobów naturalnych. Wynikiem analizy istotności jest wykaz kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, które powinny podlegać raportowaniu ESG w danym przedsiębiorstwie.

- Z kolei analiza luk pozwala na ocenę gotowości podmiotu do cyklicznego ujawniania informacji wymaganych w raportowaniu ESG. W ramach analizy dokonuje się porównania stanu istniejącego do standardów ESRS zarówno w odniesieniu do zakresu, jak i formy prezentacji poszczególnych kategorii danych. Przeprowadzenie kompleksowej analizy luk wymaga zastosowania szerokiego zestawu narzędzi metodycznych uwzględniających m.in. inwentaryzację systemów informatycznych, przeglądy dokumentacji oraz wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zbieranie, przepływ i archiwizację konkretnych rodzajów informacji. W trakcie prowadzenia analizy pomocne mogą okazać się szkolenia wewnętrzne oraz materiały pomocnicze takie jak formularze i listy kontrolne. Raport z analizy luk może być bezpośrednio wykorzystany przy sporządzaniu planu PMR-ESG – wyjaśnia Marek Rosicki.

Struktura planu PMR-ESG

Część środowiskowa planu PMR-ESG powinna mieć strukturę odpowiadającą pięciu środowiskowym obszarom tematycznym zdefiniowanym w standardach ESRS:

 • zmiana klimatu;
 • zanieczyszczenia;
 • zasoby wodne i morskie;
 • bioróżnorodność i ekosystemy;
 • wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Struktura planu powinna odzwierciedlać strukturę raportu. Dla tych obszarów i podobszarów tematycznych, które uznano za istotne, określa się metodykę gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych wymaganych w kolejnych punktach opisujących ujawnienia jednostkowe. Wskazane jest również stosowanie terminologii zdefiniowanej w standardach ESRS oraz oznaczeń numerycznych dotyczących poszczególnych ujawnień jednostkowych (np. E2-4 – Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby).

W planie można uwzględnić czasowe zwolnienia z obowiązku raportowania dla ujawnień zawartych w Dodatku C standardu ESRS 1.

Metodyki dla danych ilościowych

Specjalną uwagę w części środowiskowej planu PMR-ESG należy zwrócić na sposób przygotowania danych ilościowych dotyczących presji i wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. W tym celu dla każdej informacji ilościowej uznanej za istotną przygotowuje się opis metodyczny uwzględniający źródła i sposoby pozyskiwania danych surowych (ewidencje, systemy kontrolno-pomiarowe, zestawienia stanów magazynowych, roczne sprawozdania itp.) jak również mające zastosowanie sposoby przetwarzania danych (modele matematyczne, arkusze obliczeniowe i bilansowe, inne systemy informatyczne). Wskazane jest dołączenie do planu, w formie załączników, dokumentów uzasadniających wybór metod monitorowania oraz dokumentów uzasadniających wprowadzenie okresowych lub stałych zmian w metodach monitorowania.

Dla wszystkich danych ilościowych, zarówno surowych jak i wynikowych, powinien być ściśle zdefiniowany format liczbowy, jednostka miary oraz rozdzielczość czasowa.

Nie bez znaczenia jest również uwzględnienie kwestii niepewności. Zgodnie z zapisami standardu ESRS 1 podmiot raportujący ujawnia informacje umożliwiające użytkownikom raportu ESG zrozumienie najistotniejszych niepewności mających wpływ na podawane mierniki ilościowe i kwoty pieniężne.

Czytaj też: Nie tylko dla wielkich firm – raportowanie ESG w sektorze MŚP

Przepływ danych i zarządzanie informacjami

W planie PMR-ESG powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny przepływy danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa zaczynając od pozyskania danych surowych a kończąc na zatwierdzeniu raportu ESG. W szczególności należy uwzględnić następujące elementy postępowania z danymi:

 • częstotliwość przekazywania,
 • forma przekazywania,
 • sposób przechowywania i archiwizowania.

Zalecane jest szerokie zastosowanie systemów informatycznych, które gwarantowałyby pełną kontrolę procesów postępowania z danymi oraz odpowiedni poziom zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych.

Dokumentacja

Plan PM-ESG może być również miejscem, gdzie zawarty jest pełny opis dokumentacji związanej ze sporządzeniem raportów ESG. Elementami takiej dokumentacji są m.in.:

 • dokumenty procesu gromadzenia źródłowych danych ilościowych i jakościowych;
 • dokumenty dotycząca zakresu obowiązków związanych z przygotowaniem raportów ESG;
 • roczne sprawozdania ESG;
 • wszelkie pozostałe informacje, które uznaje się za wymagane dla celów weryfikacji/atestacji rocznych sprawozdań ESG.

W planie powinny być podane podstawowe zasady dotyczące postępowania z dokumentacją, np. sposób zabezpieczenia dokumentów i procedury ich udostępniania. Jako regułę przyjmuje się, że komórka odpowiedzialna za sporządzenie raportu ESG ma możliwość wglądu w dane źródłowe wszystkich innych osób i komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie monitorowania i raportowania danych środowiskowych ESG. Wgląd ten ma na celu ustalenie zgodności tych danych ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie ich spójności.

Przeglądy wewnętrzne i audyty

W modelowym ujęciu komórka odpowiedzialna za sporządzenie raportu ESG prowadzi okresowe przeglądy wewnętrzne systemu monitorowania i raportowania zakończone protokołem zawierającym ewentualne sugestie w zakresie modyfikacji planu PMR-ESG.

W celu uniknięcia ewentualnych błędów przy monitorowaniu i raportowaniu ESG zaleca się wykonywanie okresowych porównań raportowanych danych (głównie danych ilościowych).

W przypadku zaistniałych rozbieżności, nie dających się wytłumaczyć wpływem oczywistych czynników, należy przeprowadzić działania wyjaśniające oraz naprawcze, stosownie do sytuacji, kierując się zasadami dobrej praktyki.

Sposób funkcjonowania systemu monitorowania i raportowania ESG może być włączony do zakładowego systemu zarządzania jakością lub zintegrowanego systemu zarządzania.

- Do sporządzenia raportu ESG pomocne będzie narzędzie do raportowania danych, które ułatwi zebranie i prezentację danych. Dodatkowo, ujawniane dane niefinansowe będą weryfikowane, a za podanie błędnych danych przedsiębiorstwo będzie podlegało odpowiedzialności karnej. Z tego powodu może też utracić dobrą opinię w oczach inwestorów, kontrahentów i klientów – konkluduje Marek Rosicki.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)Ratingi ESG będą bardziej przejrzyste. Brukselskie porozumienie ws. nowej regulacji (06 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Konsultacje publiczne projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zaproszenie (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony