Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

UODO: firma wod-kan nie może udostępnić gminie danych osobowych dot. wody zużytej przez mieszkańca

   Powrót       23 maja 2022       Woda   

Przedsiębiorstwo wodociągowe nie może udostępnić gminie danych osobowych na temat ilości zużytej wody przez mieszkańca, nawet jeśli ten podejrzewany jest o niepłacenie za ścieki – wynika z opinii UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował odpowiedź na pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach kontroli dotyczącej przestrzegania przez mieszkańców obowiązków związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych, może pozyskiwać od przedsiębiorstwa wodociągowego dane osobowe dotyczące zużycia wody? Czy nowe przepisy zmienią sytuację w tym zakresie?

UODO przypomniało, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wójta należy kontrola posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi dotyczące pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych lub inny sposób udokumentowania wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 5a).

W swojej opinii urząd przedstawił, w jaki sposób wójt może realizować zadanie w tym zakresie zaznaczając, że żaden obowiązujący przepis „nie przewiduje możliwości pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od właściciela nieruchomości”.

UODO wskazał, że z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika wprost zasada dokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1).

Jednocześnie w opinii wskazano, że rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1a ustawy). W tej sytuacji możliwość udokumentowania wykonania obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy, w inny niż określony przez ustawodawcę sposób, może nastąpić w sytuacji podjęcia przez radę gminy uchwały wydanej na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (art. 6 ust. 6 ustawy). Na potrzeby realizacji tego obowiązku wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest do wydania decyzji ustalającej: obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych; wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem określonych stawek, terminy uiszczania opłat, sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych, w celu ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania (art. 6 ust. 7 ustawy). Wówczas, jak zaznacza UODO, do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 6 ust. 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

UODO powołał się też na orzecznictwo w tym zakresie, z którego wynika, że obowiązek wydania przez wójta decyzji powstaje nie tylko w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ale także w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy wprawdzie zawarli takie umowy, ale nie udokumentowali faktu ich wykonywania dowodami płacenia za usługi w zakresie opróżniania takich zbiorników i transportu takich nieczystości (wyrok WSA w Kielcach z 10 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 628/10).

W opinii przypomniano też, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) dokonała zmiany brzmienia art. 6 ust. 5a w zakresie sposobu dokonywanej kontroli w odniesieniu do umów dotyczących obioru odpadów komunalnych. Dodano też nowe ust. 5b i 5c do tego artykułu, w których sformułowano uprawnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wezwania stron umowy do usunięcia uchybień, w terminie określonym w tym wezwaniu, w przypadku gdy postanowienia umowy dotyczącej obioru odpadów komunalnych nie spełniają wskazanych w ustawie wymagań. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia uchybień umowa wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy.

Podsumowując UODO podkreśliło, że "również i nowe przepisy nie dają wójtowi, burmistrzowi oraz prezydentowi miasta w związku z dokonywaną kontrolą przestrzegania przez mieszkańców obowiązków związanych z pozbywaniem się nieczystości ciekłych, o której mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawy do pozyskiwania od przedsiębiorstwa wodociągowego danych osobowych w zakresie ilości wody zużytej przez właściciela danej nieruchomości".

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wody Polskie: gminy mają prawo do zmiany obecnych taryf wod-kan (08 czerwca 2022)Apel wodociągowców ws. taryf (30 maja 2022)Przebudowano i zmodernizowano ujęcie wody z Wisły zapewniające ok. 50% dostaw dla Płocka (18 maja 2022)NIK o gospodarce ściekowej (13 maja 2022)Branża wod-kan i zmiana klimatu. Zagrożenia dla infrastruktury technicznej (12 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony