Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Wpływ regulacji ESG na funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce

Zasady ESG nie są jedynie sztywnym wymysłem regulatorów, ale ich stosowania oczekują inwestorzy, kredytodawcy, instytucje finansowe, pracodawcy i konsumenci. W centrum zainteresowania są kwestie zużycia i wykorzystania energii oraz GHG.

   Powrót       14 września 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
ESG

Spełnieniem standardów ESG coraz bardziej są zainteresowani inwestorzy i instytucje finansowe, ale także kapitałodawcy i konsumenci, zgodnie z nasilającą się koniecznością wspierania zrównoważonego rozwoju i realizacji wymogów regulacyjnych.

- Już teraz praktycznie niemożliwe staje się pozyskiwanie kapitału na inwestycje, których podstawą jest węgiel. Inwestycje, które nie sprzyjają środowisku naturalnemu, coraz gorzej są postrzegane przez rynek i samych inwestorów. Implementacja ESG może zatem stanowić istotną przewagę konkurencyjną, a dla sektora MŚP i start-upów ważną zaletę na polu pozyskiwania finansowania. Sprowadza się to m.in. do głębszej weryfikacji przez inwestorów wytypowanych projektów nie tylko pod kątem opłacalności, ale także wpływu rozwiązania na klimat, środowisko oraz zapotrzebowanie energetyczne – zauważa  dr inż. Lidia Grzegorczyk, CEO VELMA ESG.

Aspekty energetyczno-klimatyczne kluczowym obszarem raportowania ESG

Nacisk położony na zmniejszanie zapotrzebowania na energię, spadek emisyjności, poprawę efektywności energetycznej (w tym budynków i inwestycji), wykorzystanie wody i odpadów ma na celu poprawę warunków środowiskowo – społecznych, ale także, w dłuższym horyzoncie czasowym, sytuacji finansowej podmiotów objętych raportowaniem ESG. - Wobec gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych i energii elektrycznej, efektywność energetyczna jak i zmniejszenie zużycia paliw i energii stają się kluczowym wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych w realiach istniejącego i pogłębiającego się kryzysu energetycznego w Europie, ale także na świecie. Oszczędności wynikające z działań pro-środowiskowych mogą stać się podwalinami przewagi konkurencyjnej, a także mogą przyczynić się do lepszego postrzegania podmiotu jako zgodnego ze standardami ESG i zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia dr inż. Lidia Grzegorczyk.

Regulacje ESG mogą przyczynić się do lepszego zarządzania gospodarką energetyczną oraz do zmniejszenia wykorzystania paliw, a także energii elektrycznej pobieranej z KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego). Budowa własnych źródeł energii opartych o instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii), głównie fotowoltaikę oraz działania związane z poprawą efektywności energetycznej pozwolą na przynajmniej częściowe zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci i mogą wpłynąć na optymalizację kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez podmioty gospodarcze. Biorąc pod uwagę wpływ implementacji ESG na KSE mogą nastąpić dwa scenariusze. - Po pierwsze, nastąpi zauważalny spadek poboru energii elektrycznej przez podmioty gospodarcze implementujące ESG – (Rys.1 - patrz ramka obok). Zwłaszcza duże obiekty przemysłowe, które analizują i realizują długoterminowe cele obniżenia zapotrzebowania na energię oraz politykę zero net carbon. Po drugie, implementacja ESG przez organizację oraz zakładane plany stopniowej poprawy efektywności energetycznej oraz transformacji wewnątrz organizacji mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę funkcjonowania KSE, np. w dobowych szczytach zapotrzebowania na energię w okresie letnim – argumentuje Bartosz Sobik, ekspert ds. OZE w VELMA ESG.

Bartosz Sobik wyjaśnia dalej, że pozwoli to zbilansować zwiększony pobór energii w systemie wywołany pracą klimatyzatorów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przemyśle dzięki generacji z zakładowych instalacji fotowoltaicznych. Z kolei w okresie zimowym, z uwagi na znikomą produkcję energii elektrycznej przez fotowoltaikę, wpływ regulacji ESG na funkcjonowanie KSE będzie związany wyłącznie z występowaniem skutków poprawy efektywności energetycznej obiektów, a nie z własną produkcją energii ze źródeł fotowoltaicznych. Należy także podkreślić, że posiadanie własnych odnawialnych źródeł energii przez podmioty gospodarcze zwiększa ich niezależność energetyczną i wpływa na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Warto dodać, że w początkowych latach implementacji regulacji ESG, wpływ tych działań na KSE będzie mniejszy (z uwagi na nieproporcjonalną wielkość całego systemu elektroenergetycznego w stosunku do zmian wywołanymi przez implementację standardów ESG). Obecnie można zaobserwować ogromne zainteresowanie budowaniem strategii realizującej cele zrównoważonego rozwoju opartej o ryzyka ESG (Rys.2).

Konsekwencje kryzysów: energetycznego i geopolitycznego

Jednym z czynników destabilizujących sytuację geopolityczną i energetyczną w Europie jest inwazja Rosji na Ukrainę. Rosja, jako państwo będące głównym dostawcą gazu ziemnego do Unii Europejskiej spowodowała, że bezpieczeństwo energetyczne Europy w obszarze dostaw surowców energetycznych (zwłaszcza gazu ziemnego) zostało bezpośrednio zagrożone. Naturalną konsekwencją tych zdarzeń był niespotykany dotąd wzrost cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej (rys. 3), który stał się także istotnym czynnikiem napędzającym inflację.

Implementacja regulacji ESG jest zbieżna z działaniami podejmowanymi przez podmioty gospodarcze w związku z realiami kryzysu energetycznego, tj. dążą one do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprzez wzrost efektywności energetycznej i inwestowanie we własne, niezależne źródła energii. Jednakże, w obszarze gazu ziemnego, z uwagi na specyfikę procesów technologicznych, pole do ograniczania jego zużycia jest dość ograniczone bez zmniejszenia wolumenu produkowanych produktów bądź ingerencji w technologie wykorzystujące gaz ziemny do celów produkcyjnych.

Wskutek obecnej sytuacji panującej w Europie zasadne wydaje się postawienie pytania, czy bieżący kryzys energetyczny i geopolityczny może w jakiś sposób zagrozić rozwojowi ESG w Polsce i Europie?

Inflacja, która jest wywołana przez szereg czynników, może działać spowalniająco na rozwój przedsiębiorstw, także w zakresie inwestycji w OZE i nowe technologie. Spowolnienie gospodarcze może odcisnąć piętno na działalności biznesu i przemysłu, co w konsekwencji może przełożyć się na konieczność skoncentrowana się na podstawowej działalności operacyjnej tak, by utrzymać się na rynku. - Trudniejsza sytuacja gospodarcza może mieć negatywny wpływ na działania prośrodowiskowe podmiotów gospodarczych z uwagi na spowolnienie gospodarcze, jednakże rosnące ceny surowców energetycznych i energii elektrycznej działają mobilizująco na przedsiębiorstwa by podejmować kroki mające na celu uniezależnienie się od poboru energii elektrycznej z sieci oraz działania sprzyjające rozwojowi innowacji energetycznej – wskazuje Barry Coflan, doradca strategiczny w VELMA ESG.

Legislacja – konieczność stwarzająca nowe szanse

Przyjęcie dyrektywy CSRD wprowadzi do porządku prawnego UE standardy raportowania niefinansowego i trudno uważać, aby stanowiło to zagrożenie rozwoju ESG. Kryzys energetyczny bezsprzecznie stanowi duże wyzwanie, które może wpłynąć hamująco na rozwój OZE oraz energetyki gazowej rozumianej jako paliwo przejściowe w transformacji energetycznej. Jednakże, nie istnieją przesłanki świadczące o tym, że długofalowo wpłynie ono na rozwój ESG w Polsce i Europie. Wzrost cen energii elektrycznej i surowców energetycznych może zadziałać pobudzająco na rozwój OZE, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych, które częściowo zabezpieczają przedsiębiorstwa przed ekspozycją na wzrosty cen energii elektrycznej i niejako stają się standardem w zakresie podejmowania decyzji biznesowych przez przedsiębiorstwa w dobie kryzysu energetycznego.

- Implementacja standardów ESG stanowi ogromna szasnę dla przedsiębiorstw, które chcą wzmocnić swoją pozycję i przewagę rynkową. Oprócz aspektów wizerunkowych i zachęcania inwestorów oraz klientów, ujawnienia ESG sprzyjają także ocenie ryzyka i optymalizacji kosztowej w zakresie aspektów energetycznych i pomagają przedsiębiorstwom racjonalizować wykorzystanie energii – podkreśla dr inż. Lidia Grzegorczyk. Przekłada się to m.in. na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE w okresie letnim i wypłaszczanie szczytów zapotrzebowania. W dobie kryzysu energetycznego i geopolitycznego takie działania są szczególnie pożądane przez biznes. Warto jednocześnie dodać, że przygotowanie solidnego podsumowania w zakresie ujawnień ryzyk ESG pozwala przedsiębiorstwom spojrzeć horyzontalnie na własne działania zwłaszcza w zakresie wykorzystania energii oraz pozwala porównać organizację do konkurencji, np. w zakresie wskaźnika intensywności emisji gazów cieplarnianych.

VELMA ESGArtykuł powstał we współpracy z VELMA ESG

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)ESG w praktyce - środowisko. Cykl webinarów dla MŚP (20 października 2023)Budowanie strategii konkurencyjności klimatycznej (28 grudnia 2022)Przygotowania do raportowania niefinansowego. Od czego zacząć? (20 lipca 2022)Ślad węglowy bazą do dekarbonizacji i transformacji energetycznej przedsiębiorstwa (03 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony