Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

   Powrót       02 listopada 2020       Ryzyko   

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane w I cyklu planistycznym, zostały poddane przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji(1). Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

Czytaj: Trwa aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie ustawą – Prawo wodne(2) zaktualizowane i nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości 22 października 2020 r. i są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Czytaj: ISOK to dużo więcej niż ostrzegawcze SMSy

Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo wodne projekty MZP i MRP (dla powodzi od rzek oraz w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących) zostały sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały przygotowane przez właściwych dyrektorów urzędów morskich. Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

MZP i MRP sporządzono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego(3).

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dofinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Czytaj: Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-28-01-2020-dz.-u.-2020-poz.-310-3935.html
2/ na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne3/ na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2018 poz. 2031)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-04-10-2018-dz.-u.-2018-poz.-2031-2847.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Blisko 100 planowanych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie wodnym Środkowej Odry (29 kwietnia 2021)Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF (15 kwietnia 2021)Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych (24 marca 2021)W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony