Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.11.2020 27 listopada 2020

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

   Powrót       02 listopada 2020       Ryzyko   

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane w I cyklu planistycznym, zostały poddane przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji(1). Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r.

Czytaj: Trwa aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie ustawą – Prawo wodne(2) zaktualizowane i nowe mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości 22 października 2020 r. i są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Czytaj: ISOK to dużo więcej niż ostrzegawcze SMSy

Zgodnie z art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo wodne projekty MZP i MRP (dla powodzi od rzek oraz w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących) zostały sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy projekty MZP i MRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały przygotowane przez właściwych dyrektorów urzędów morskich. Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

MZP i MRP sporządzono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego(3).

Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dofinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Czytaj: Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody

Źródło: MKiŚ

Przypisy

1/ na podstawie art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/obwieszczenie-z-dnia-28-01-2020-dz.-u.-2020-poz.-310-3935.html
2/ na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy – Prawo wodne3/ na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2018 poz. 2031)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-04-10-2018-dz.-u.-2018-poz.-2031-2847.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bokova: Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój ludzi (20 listopada 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)Podpisane porozumienia na rzecz poprawy stosunków wodnych (12 listopada 2020)Zbiornik Racibórz zredukował falę powodziową o 30 proc. (21 października 2020)Kontynuacja inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Stężyckiej (15 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony