Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać

Jakie są prognozy co do rozwoju biogazowni rolniczych? Jakiego wsparcia mogą się spodziewać? Rozmowa z Henrykiem Smolarzem, Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

   Powrót       08 kwietnia 2024       Energia       Artykuł promocyjny   
Henryk Smolarz
dyrektor generalny KOWR

Teraz Środowisko: Ile biogazowni rolniczych obecnie zarejestrowanych jest w rejestrze KOWR? Jakich instalacji jest najwięcej?

Henryk Smolarz: Aktualnie w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego wpisanych jest 165 instalacji wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. Pozwalają one na wytworzenie ponad 638 mln m3 biogazu rolniczego rocznie, a ich łączna moc zainstalowana elektryczna przekracza 156 MWe.

W ostatnich latach największym zainteresowaniem cieszyły się biogazownie rolnicze o mocy do 0,5 MWe, na co wpływ miały przede wszystkim uproszczone procedury administracyjne, w szczególności zwolnienie z konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko tego typu instalacji, a także wsparcie finansowe do wyprodukowanej energii elektrycznej w postaci atrakcyjnej taryfy Feed-in Tariff.

W ubiegłym roku oddano do użytkowania 19 nowych biogazowni rolniczych, z czego 14 to właśnie instalacje o mocy do 0,5 MWe. Ponadto w ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie budową mikrobiogazowni rolniczych, czyli instalacji o mocy do 50 kWe. Końcem ubiegłego roku operatorzy sieci elektroenergetycznej poinformowali KOWR o przyłączeniu 49 mikrobiogazowni rolniczych o łącznej mocy 1,7 MWe.

TŚ: Jakie są Państwa prognozy dotyczące budowy biogazowni rolniczych w kolejnych latach i czym są one poparte?

HS: Spodziewamy się, że w najbliższych latach dynamika budowy nowych biogazowni rolniczych, a także mikrobiogazowni rolniczych, będzie się systematycznie zwiększać. Podstawą tych szacunków jest przede wszystkim wejście w życie przepisów tzw. specustawy biogazowej, która wprowadziła szereg ułatwień dla inwestorów, w tym m.in. przyspieszenie procesu wydawania decyzji poprzedzających rozpoczęcie budowy, ułatwienia w wydawaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci, zwolnienia określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych, a także łatwiejsze zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Ponadto od 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program „Energia dla wsi”. W ramach tego programu na budowę biogazowni rolniczej można uzyskać pożyczkę wynoszącą do 100% kosztów kwalifikowanych i/lub dotację wynoszącą nawet do 65% kosztów kwalifikowanych. Pierwszy nabór wniosków w ramach tego programu został zakończony 29 lutego br. NFOŚiGW poinformował, że program będzie kontynuowany.

TŚ: W jaki sposób KOWR wspiera rozwój biogazowni rolniczych?

HS: Od kilku lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje ustawowe zadania mające na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. W ramach tych zadań najwięcej uwagi poświęcamy właśnie tematyce dotyczącej biogazowni rolniczych.

Przykładowo: w ostatnich latach zrealizowaliśmy 22 bezpłatne szkolenia, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji mikrobiogazowni oraz biogazowni rolniczych, procedur administracyjnych związanych z ich budową, wysokości kosztów inwestycyjnych, a także możliwych źródeł finansowania. Podczas szkoleń uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia funkcjonujących instalacji do produkcji biogazu rolniczego. Wzięło w nich udział łącznie ponad 740 osób.

Czytaj też: Z inicjatywy UPEBBI powstaną w kraju dwa Branżowe Centra Umiejętności bioenergetyczne

Oprócz tego, w celu rozpowszechnienia rzetelnych informacji na temat biogazowni rolniczych, KOWR zrealizował 8 filmów edukacyjnych. Każdy z nich prezentuje inną biogazownię rolniczą zlokalizowaną na terenie Polski. Na ich przykładzie można zobaczyć jak instalacje tego typu powinny funkcjonować, dla kogo są dobrym rozwiązaniem, gdzie powinny powstawać, a także jakie korzyści mogą przynosić lokalnej społeczności.

Kolejnym działaniem KOWR w zakresie popularyzacji idei budowy biogazowni rolniczych są liczne kampanie informacyjno-promocyjne, w ramach których pokazujemy w szczególności korzyści, jakie może przynosić dobrze funkcjonująca biogazownia rolnicza. Kampanie te polegają m.in. na emisji spotów w telewizji o zasięgu ogólnopolskim, publikacji artykułów w prasie branżowej czy zamieszczaniu materiałów informacyjnych na stronach internetowych. Wszystkie działania są sygnowane logiem Agro OZE – Energia z rolnictwa.

TŚ: Czy w kolejnych latach KOWR planuje kontynuację działań wspierających rozwój biogazowni rolniczych?

HS: Wysoka frekwencja podczas dotychczas zrealizowanych wydarzeń, a także informacje docierające do KOWR wskazujące na potrzebę organizowania kolejnych szkoleń dla szerokiego grona uczestników, pokazują, że zainteresowanie tą tematyką jest ogromne. W związku z tym mogę zapewnić, że w kolejnych latach szkolenia dotyczące tematyki biogazu rolniczego będą kontynuowane.

W tym roku zaplanowaliśmy realizację łącznie 18 warsztatów związanych z tematyką biogazowni rolniczych, w tym:

  • 6 warsztatów dotyczących mikrobiogazowni rolniczych oraz biogazowni rolniczych o mocy do 0,5 MWe, dedykowanych rolnikom oraz przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego,
  • 4 szkoleń dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych, dedykowanych przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego,
  • 8 szkoleń dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych dla uczniów średnich szkół rolniczych.

Informacje o planowanych warsztatach, w tym o terminach oraz miejscach szkoleń, będą sukcesywnie udostępniane na specjalnej stronie internetowej KOWR www.energiazrolnictwa.pl.

Ponadto KOWR planuje kontynuację kampanii informacyjno-promocyjnych w prasie, internecie, a także w telewizji o zasięgu ogólnopolskim. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania realnie wpłyną na rozwój rynku biogazu rolniczego w Polsce.

Tekst jest częścią publikacji Biogaz i Biometan w Polsce 2024. Insight

KOWRArtykuł powstał we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony