Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie

   Powrót       23 lutego 2024       Energia   

Komisja inwestuje dziś ponad 233 mln euro w dwanaście nowych projektów strategicznych w całej Europie w związku z programem LIFE. Ma on wesprzeć realizację ambicji UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Oczekuje się, że te projekty strategiczne zmobilizują znaczne dodatkowe fundusze z innych źródeł UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z rządów krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

Dwanaście projektów przewodnich przyznanych w dziesięciu państwach członkowskich UE

Finansowanie przyznane na te projekty wesprze Bułgarię, Czechy, Irlandię, HiszpanięFrancję, Włochy, Litwę, Austrię, Polskę i Finlandię w osiągnięciu ich krajowych celów środowiskowych i klimatycznych w miarę zwiększania wkładu w zieloną transformację UE.

Jeżeli chodzi o środowisko, wybrane strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane, przyniosą korzyści ekosystemom morskim. Do 2030 r. planuje się wyznaczenie co najmniej 30% obszarów morskich Irlandii jako chronionych (MPA-LIFE-IRELAND). Poprawią również jakość powietrza w województwie podkarpackim, zmniejszając jednocześnie ubóstwo energetyczne i zwiększając efektywność energetyczną (LIFE Podkarpackie); dodatkowo – poprawią jakość wody i powietrza w Litwie. (LIFE SIP Vanduo).

Wybrano również sześć innych projektów, które mają na celu pobudzenie przyrody i różnorodności biologicznej. W Finlandii program Priodiversity LIFE ma na celu wdrożenie regionalnych planów działania na rzecz różnorodności biologicznej. W północnych Włoszech program LIFE NatConnect2030 podejmie działania w ponad 500 miejscach w celu zwiększenia różnorodności biologicznej i wzmocnienia korytarzy ekologicznych. Program LIFE SNAP Ireland będzie ukierunkowany na bariery utrudniające realizację irlandzkiego funduszu działań priorytetowych Natura 2000. Krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej we Francji zaangażuje władze lokalne i zmobilizuje obywateli do wspierania zmian w sposobie życia i produkcji za pośrednictwem programu LIFE BIODIVFr. W Czechach PROSPECTIVE LIFE wdroży „aktywne narzędzia ochrony gatunków”, aby pomóc odwrócić spadek liczebności co najmniej 25 gatunków. Ponadto w Austrii program LIFE Amoore ma na celu odbudowę ponad 1400 hektarów torfowisk, w tym 13 różnych siedlisk i 37 gatunków o wysokiej wartości ochronnej.

Jeżeli chodzi o zmianę klimatu, projekt ACE LIFE pomoże Finlandii osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. poprzez ograniczenie emisji z rolnictwa, transportu ciężkiego i maszyn oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach przemysłowych. LIFE PYRENEES4CLIMA jest projektem transgranicznym realizowanym przez Hiszpanię, Francję i Andorę, którego celem jest przyspieszenie przystosowania się do zmiany klimatu w Pirenejach poprzez poprawę wiedzy i zdolności radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu dla przyrody, ludzi i gospodarki. Ponadto w Bułgarii LIFE-SIP CLIMA-SUMP wdroży plany zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) w sześciu gminach, aby pomóc w osiągnięciu bezemisyjnej mobilności na drodze do neutralności klimatycznej.

Kontekst ogólny

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Od 1992 r. za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. W latach 2021–2027 Komisja zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60 %, do 5,4 mld EUR, i uwzględniła nowy podprogram, którym jest „Przejście na czystą energię”. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Strategiczne projekty ochrony przyrody w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane mają na celu wspieranie wdrażania prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym.

Mają one opierać się na sukcesie projektów zintegrowanych LIFE, które były finansowane w latach 2014 –2020, aby pomóc Europie stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. oraz z powodzeniem wdrożyć Europejski Zielony Ład.

Projekty LIFE wspierają unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030, strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ramową dyrektywę wodną, dyrektywę w sprawie jakości powietrza, dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych oraz przyczyniają się do przejścia na czystą energię, a także inne krajowe, regionalne, miejskie lub sektorowe strategie i plany klimatyczne.

Więcej Informacji

Projekty strategiczne LIFE – krótkie opisy(1)

Program LIFE(2)

Europejski Zielony Ład(3)

 

Przypisy

1/ Tutaj:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_24_950
2/ Tutaj:
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
3/ Tutaj:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Za 1.5 roku może zabraknąć środków na „Czyste Powietrze”. PAS (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Jak modelować polski system energetyczny (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony