Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Nowy projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Po Nowym Roku w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano drugą wersję projektu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowela uwzględnia część uwag zgłoszonych podczas sierpniowych konsultacji publicznych.

   Powrót       09 stycznia 2023       Woda   
Woda z kranu

2 stycznia 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (nr UC130(1), projekt datowany jest na 27 grudnia 2022 r.).

Zaraz minie termin transpozycji dyrektywy ws. jakości wody pitnej

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że  12 stycznia 2021 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020). Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do transpozycji tej dyrektywy w ciągu 2 lat od momentu jej wejścia w życie. Termin ten mija więc 12 stycznia 2023 r.

Nowelizowana ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ma na celu wykonanie obowiązku transpozycji poprzez wprowadzenie regulacji ustawowych. W Ocenie Skutków Regulacji wymieniono następujące zmiany, które mają temu służyć:

  1. określenie obowiązków dostawców wody obejmujących badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody – obowiązki te będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie;
  2. doprecyzowanie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedur w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujących monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody – regulacje w tym zakresie będą obowiązywały od dnia wejścia ustawy w życie;
  3. uregulowanie obowiązków dostawców wody (w szczególności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych), organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie wykonania oceny wycieków wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowania planów działania w celu ograniczenia wycieków wody;
  4. zobowiązanie dostawców wody do wykonywania ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody (po raz pierwszy do 12 lipca 2027 r., zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/2184) i systemach zaopatrzenia w wodę (po raz pierwszy do 12 stycznia 2029 r., zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/2184) oraz podejmowania działań mających na celu zarządzanie tym ryzykiem; określenie kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie opiniowania przeprowadzonych ocen ryzyka i prowadzenia działań zapobieganiu ryzyku.
  5. zobowiązanie właścicieli lub zarządców nieruchomości do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych (po raz pierwszy do 12 lipca 2029 r., zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/2184), uregulowanie procedur nabywania uprawnień do wykonywania tych ocen;
  6. określenie kompetencji właściwych organów w zakresie wydawania ocen lub zgód dotyczących stosowania materiałów lub wyrobów służących do dystrybucji albo uzdatniania wody; określenie zasad dopuszczania do użytkowania materiałów i wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem mechanizmu europejskiej listy pozytywnej, oraz materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody;
  7. ustanowienie procedur i nałożenie obowiązków na organy lub inne jednostki organizacyjne gminy oraz dostawców wody w zakresie identyfikacji osób lub grup ludności pozbawionych dostępu albo posiadających ograniczony dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podejmowania działań w celu zapewnienia lub poprawy dostępu tych osób / grup do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – regulacje w tym zakresie będą obowiązywały od dnia wejścia ustawy w życie;
  8. szczegółowe uregulowanie obowiązków dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz określenie środków przekazywania tych informacji – obowiązki te będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie;
  9. określenie kompetencji właściwych organów w zakresie opracowywania zbiorów danych i sprawozdań na potrzeby wypełnienia zobowiązań raportowych dotyczących działań, o których mowa w pkt 2–5 i 7, wobec KE, Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – obowiązki te będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.

Uwagi do sierpniowego projektu. Ile uwzględniono?

Przypomnijmy, że pierwsza wersja projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków została opublikowana 9 sierpnia 2022 r. (projekt datowany jest na 5 sierpnia 2022 r.). 30 grudnia 2022 r. opublikowano stanowiska zebrane w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania tego projektu.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji nowej wersji projektu, w ramach przeprowadzonych w 2022 r. konsultacji publicznych zgłoszono 282 uwag(2), z czego 132 uwagi zostały uwzględnione (w tym 10 częściowo). - 2 uwagi dot. przepisów ocen ryzyka i zarządzania ryzkiem zostały znacząco rozszerzone i doprecyzowane – wyjaśniono w OSR. W ramach opiniowania zgłoszono 79 uwag(3), z czego 39 uwag zostało uwzględnionych (w tym 2 częściowo).

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811/katalog/12902187#12902187
2/ W tym: 28 uwag – Unia Metropolii Polskich, 1 – GPW Sp. z o. o. Czerwonak, 1 – Blue Fifty Polska Sp. z o.o., 2 – Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o., 3 – Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 1 –MPWiK Żywiec, 18 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, 3 - Śląski Związek Gmin i Powiatów, 28 – Związek Powiatów Polskich, 1 – Obywatel, 5 – Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie”, 5 – PGNiG S.A, 58 – Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej Jastrzębie Zdrój, 4 – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, 7 – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile, 4 – Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 2 – Stowarzyszenie Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych, 13 – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 16 – GPW Katowice, 80 – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.3/ W tym: 1 uwaga – Prokuratoria Generalna RP, 5 – Wojewoda Małopolski, 1 – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 41 – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, 4 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 13 – Urząd Ochrony Danych Osobowych, 1 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 12 – Główny Inspektor Sanitarny, 1 – Wojewoda Pomorski.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany klimatu zagrażają ważnym zasobom słodkiej wody (01 lutego 2024)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)300 mln zł w puli konkursu dot. zaopatrzenia w wodę gmin powyżej 15 tys. mieszkańców (02 listopada 2023)Dyrektywa ws. jakości wody pitnej. Do połowy listopada można opiniować akty delegowane (24 października 2023)Dofinansowanie dla infrastruktury dystrybucji wody pitnej w Ząbkach (24 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony