Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Pomoc inwestycyjna na odbudowę bioróżnorodności czy rekultywację. Opublikowano rozporządzenie MFiPR

   Powrót       13 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

W ramach środków unijnych przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pomocy inwestycyjnej na działania prośrodowiskowe. Warunki, przeznaczenie i tryb udzielania pomocy reguluje ogłoszone 10 listopada w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokument przyjęty 7 listopada odnosi się do udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę/odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej – wszystko w ramach regionalnych programów pomocy na lata 2021-2027. Poza wymienionymi obszarami pomoc może także objąć badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych. Pomoc, której dotyczy ministerialne rozporządzenie, będzie udzielana na podstawie unijnego rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Przyjęcie rozporządzenia przez MFiPR było konieczne, aby móc wdrażać w Polsce regionalne programy na lata 2021-2027, które, jak napisano wcześniej w Ocenie Skutków Regulacji, „ze względu na bezprecedensową skalę finansowania stanowią jeden z najsilniejszych bodźców rozwojowych dla polskich regionów”.

Realizacja rozporządzenia UE

Kluczowe pojęcia wymienione w rozporządzeniu – takie jak bioróżnorodność, ekosystem, intensywność pomocy, przedsiębiorca, rekultywacja czy odbudowa – mają takie samo znaczenie jak w rozporządzeniu nr 651/2014. Na mocy §5 wsparcia mogą udzielać instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające, wymienione w art. 30 ust. 2 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 - a także podmioty wdrażające instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 unijnego rozporządzenia nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021(1). Paragraf siódmy precyzuje, że pomoc może być udzielana w formie dotacji lub pożyczek, obu zgodnie z odpowiednimi zapisami rozporządzenia nr 651/2014 (art.5). Wsparcie będzie pokrywało koszty kwalifikowalne inwestycji, również określone w rozporządzeniu nr 651/2014 (art. 45 i 49). Europejska legislacja na temat pomocy publicznej wpływa także na maksymalną intensywność pomocy (art. 45 i 49 rozporządzenia nr 651/2014). Do obliczenia zarówno intensywności pomocy, jak i wartości jej oraz kosztów kwalifikowalnych stosowany będzie art. 7 wzmiankowanego unijnego rozporządzenia, natomiast kumulacja, której podlega pomoc, została określona w jego art. 8.

Wnioski o udzielenie pomocy powinny zawierać informacje wymienione w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014 (nazwę przedsiębiorstwa, opis projektu z datami rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, wykaz kosztów i rodzaj pomocy) oraz inne niezbędne informacje, które wskaże podmiot udzielający pomocy. Rozporządzenie MFiPR wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

RPO: Ludzi nie stać na obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji (12 lutego 2024)Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie rynku mocy (09 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)Ponad 0,5 mld euro na wodór w przemyśle. KE akceptuje włoski program pomocy publicznej (31 stycznia 2024)Jak nie zmarnować 135 mld euro. FPP postuluje powołanie Pełnomocnika ds. Transformacji Energetycznej (24 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony