Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne

W 831 gminach z 11 województw nie osiągnięto w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Tylko na Mazowszu wydano dotąd 87 decyzji ostatecznych na kwotę ponad 1,7 mln zł.

   Powrót       27 stycznia 2023       Odpady   

Gminy już dziś płacą kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia masy składowanych odpadów, a w kolejnych latach wymagania w tym zakresie będą tylko wzrastać. Samorządy lawinowo odwołują się od kar nakładanych za 2020 r., a branża gospodarki odpadami wciąż czeka na brakujące przepisy - m.in. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego.

Czytaj też: Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie to zawiera m.in. informacje o osiągniętych poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Sprawozdanie to następnie przekazywane jest Marszałkowi Województwa, który – w przypadku identyfikacji naruszeń – zawiadamia o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. WIOŚ natomiast w drodze decyzji administracyjnej nakłada za te naruszenia kary pieniężne.

831 gmin z 11 województw nie osiągnęło w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu

Ile zatem zidentyfikowano naruszeń w zakresie poziomu recyklingu i ograniczenia masy składowanych odpadów? Na jaką kwotę WIOŚ nałożył na gminy kary za te naruszenia? Ile gmin odwołało się od decyzji WIOŚ? Zapytaliśmy o to wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Z odpowiedzi, które otrzymała redakcja Teraz Środowiska, wynika, że w 831 gminach z 11 województw nie osiągnięto w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, a w 92 gminach nie wypełniono obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (szczegóły na infografice).

Czytaj też: Kary za brak poziomu recyklingu nie mogą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami

Województwo podlaskie

Z informacji uzyskanych od WIOŚ w Białymstoku wynika, że na 118 gmin województwa podlaskiego 26 nie osiągnęło wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 22% gmin). Wszystkie gminy wypełniły natomiast obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Podlaski WIOŚ poinformował przy tym, że „łączna kwota kar nałożonych na gminy z tytułu tych naruszeń wynosi 237 632 zł”. W 2 przypadkach kary nie są ostateczne, a w 4 przypadkach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary za osiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Województwo kujawsko-pomorskie

WIOŚ w Bydgoszczy przekazał nam natomiast, że w 2020 r. na 144 gmin w regionie 63 nie osiągnęły wymaganego poziomu w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (ok. 44% gmin). W przypadku ograniczenia masy składowanych odpadów naruszenia zidentyfikowano w 17 gminach z terenu województwa (ok. 12% gmin).

- Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał dotychczas 16 decyzji wymierzających kary administracyjne za ww. naruszenia stwierdzone w 2020 r., na łączną kwotę 810 631 zł – przekazał WIOŚ w Bydgoszczy.

Województwo pomorskie

W przypadku gmin z województwa pomorskiego – jak wynika z informacji od tamtejszego WIOŚ - spośród 123 gmin województwa 79 nie osiągnęło wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 64% gmin), dodatkowo 13 gmin nie osiągnęło wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (ok. 11% gmin).

Pomorski WIOŚ zdecydował o nałożeniu na gminy kar w łącznej kwocie ponad 2,8 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł z tytułu naruszeń związanych z nieosiągnięciem wymaganego poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Województwo śląskie

Śląski WIOŚ przekazał, że na 167 gmin województwa śląskiego 62 nie osiągnęły wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 37% gmin), a w przypadku 11 gmin (ok. 7% gmin) zidentyfikowano naruszenia w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

- Z tytułu nieosiągnięcia w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, tut. Organ nałożył na gminy 28 kar pieniężnych na łączną kwotę 7 520 625,00 zł. W 20 spośród ww. spraw wniesiono odwołania i postępowania odwoławcze są w toku – przekazał WIOŚ w Katowicach. Jak dodano, z tytułu nieosiągnięcia w 2020 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania organ nałożył na gminy 6 kar pieniężnych na łączną kwotę 63 400,00 zł, z czego w 2 spośród ww. spraw wniesiono odwołania i postępowania odwoławcze są w toku.

Województwo małopolskie

Z informacji uzyskanych od WIOŚ w Krakowie wynika, że na 182 gminy województwa małopolskiego 48 nie osiągnęły wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 26% gmin). Wszystkie gminy wypełniły natomiast obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

- Łączna kwota kar nałożonych na gminy za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 1 852 498 zł – poinformował tamtejszy WIOŚ.

Województwo lubelskie

W przypadku gmin z województwa lubelskiego, 34% nie osiągnęło wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - na 213 gmin województwa w 72 zidentyfikowano naruszenia w tym zakresie. Wszystkie gminy wypełniły natomiast obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Jak przekazał nam lubelski WIOŚ, łączna kwota szacowanych i nałożonych kar na gminy w 2020 r. z tytułu naruszeń dotyczących wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w zakresie frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 1 168 746 zł, w tym: 4 decyzje o odwołaniu, 3 decyzje o zawieszeniu zapłaty kary pieniężnej, a w 35 przypadkach nie wszczęto postępowań administracyjnych w gminach.

Województwo łódzkie

Z informacji przekazanych przez WIOŚ w Łodzi wynika, że na 177 gmin województwa łódzkiego 102 nie osiągnęły wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 58% gmin), dodatkowo 22 gminy nie osiągnęły wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (ok. 12% gmin).

- Do chwili obecnej wydano 17 decyzji nakładających na gminy administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 318 372 zł z tytułu ww. naruszeń, w tym do 1 decyzji na kwotę 22 587 zł wniesiono odwołanie, a do 3 decyzji na łączną kwotę 29 740 zł złożono wniosek o zawieszenie opłaty kary – przekazał nam z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Województwo warmińsko-mazurskie

Z informacji WIOŚ w Olsztynie wynika natomiast, że na 116 gmin województwa 43 nie osiągnęły wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 37% gmin). Naruszenia w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zidentyfikowano w 3 gminach (ok. 2,6% gmin).

WIOŚ w Olsztynie poinformował przy tym, że dotychczas nie wymierzono kar pieniężnych za 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Województwo wielkopolskie

WIOŚ w Poznaniu – na podstawie ustaleń kontroli 10% gmin z terenu województwa, przeprowadzonych przez WIOŚ w 2021 r. oraz rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnych w 2020 r., powziętych z systemu BDO – przekazał, że poziomu recyklingu nie osiągnęło wówczas aż 59% gmin (133 gmin na 226 gmin województwa wielkopolskiego), a poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie osiągnięto w 5 gminach (ok. 2,2% gmin).

Województwo mazowieckie

Z informacji mazowieckiego WIOŚ wynika natomiast, że spośród 314 gmin województwa 165 nie osiągnęło wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 53% gmin), poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie osiągnęło natomiast 8 gmin (ok. 2,5% gmin).

- W związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2020 r. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył kary pieniężne na 100 gmin (wg. stanu na dzień 31.12.2022 - 87 decyzji ostatecznych na kwotę 1 738 574 zł i 13 decyzji na kwotę 325 953 zł, od których gminy złożyły odwołania). Ponadto wg. stanu na dzień 31.12.2022 prowadzone były 22 postępowania w sprawie nałożenia na gminy kar za nieosiągnięcie ww. poziomu – przekazał redakcji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Ciechanowie.

- W związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2020 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie zostały jeszcze wydane decyzje, wg. stanu na 31.12.2022 prowadzone były 2 postępowania w sprawie nałożenia na gminy kar za nieosiągnięcie poziomu – dodano.

Województwo lubuskie

Lubuski WIOŚ poinformował natomiast, że na 82 gminy województwa 38 nie osiągnęło wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (ok. 46% gmin), w przypadku 13 gmin (ok. 16% gmin) zidentyfikowano ponadto naruszenia w zakresie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

WIOŚ w Zielonej Górze nie wydawał jeszcze decyzji karnych z tytułu tych naruszeń.

Województwo świętokrzyskie i dolnośląskie

WIOŚ w Kielcach poinformował, że do dnia otrzymania zapytania od redakcji do WIOŚ „nie wpłynęły zawiadomienia od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące 2020 r., (…) a WIOŚ nie dysponuje wykazem gmin, które nie osiągnęły wymaganych poziomów”.

Podobną odpowiedź przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Czytaj też: System gospodarki odpadami na minusie - prawie 1,4 mld zł deficytu w 2020 r.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świat polubił systemy kaucyjne. Przegląd globalnych nastrojów z ostatniego dwudziestolecia (20 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Wiceminister MKiŚ: nie mogę potwierdzić, że ROP wejdzie w tym roku (08 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony