Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Blokowanie uciążliwych środowiskowo inwestycji ma być łatwiejsze

Wprowadzenie obowiązku udostępnienia treści decyzji środowiskowej w BIP czy wprowadzenie przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej – przewiduje projekt noweli ustawy OOŚ.

   Powrót       28 stycznia 2021       Zrównoważony rozwój   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji(1) opublikowany został w połowie stycznia projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa OOŚ). Jak wynika z zamieszczonych informacji, nowela ma w znaczący sposób ułatwić udział społeczeństwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie zmiany?

Zaprojektowane w ustawie OOŚ rozwiązania to m.in. możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, a także możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie. - Rozstrzygnięcia organów wydawane, na wniosek, na podstawie projektowanej regulacji, będą zaskarżalne oraz będą podlegać kontroli sądowej. Objęcie kontrolą sądową postanowień wydawanych na podstawie ustawy ooś pozwoli na pozostawienie dotychczasowej możliwości nadawania, w uzasadnionych przypadkach, decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej wykonalności, jak również pozostawienia przepisów przewidujących nadanie tego rygoru z mocy prawa – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Czytaj też: Protesty społeczne nie mogą być podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej

Projektowane zmiany obejmują ponadto wprowadzenia przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej i wprowadzenie obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej - Zawieszenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na inwestycję będzie następować do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej, której wykonanie wstrzymano, postępowanie inwestycyjne będzie zawieszone do czasu ponownego jej wydania – dodano.

Wśród kolejnych zmian wymienia się także wprowadzenie obowiązku udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pokłosie opinii Komisji Europejskiej

Projektowane zmiany stanowią pokłosie wydanej w marcu 2019 r. opinii Komisji Europejskiej (naruszenie nr 2016/2046). W opinii tej KE sformułowała zarzuty niewłaściwej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA) w zakresie regulacji dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości. KE wskazywała wówczas, że zastosowane w polskim prawodawstwie przepisy wykluczają w pewnych przypadkach możliwość zwrócenia się do organów odwoławczych o wdrożenie środków tymczasowych, pozwalających na zawieszenie wykonywania przedsięwzięć. Do przypadków tych KE zaliczyła m.in. koncesje geologiczne i górnicze, pozwolenia na budowę oraz decyzje wydane na podstawie tzw. specustaw.

- W trakcie prac międzyresortowych nad projektem ustawy, w tym również przy współudziale ze służbami KE, ustalono konieczny zakres zmian w celu dostosowania przepisów regulujących wydawanie decyzji środowiskowych oraz decyzji inwestycyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do zapewnienia ich zgodności z art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA. W celu zapewnienia członkom zainteresowanej społeczności dostępu do skutecznej procedury odwoławczej przed organami wydającymi decyzje środowiskowe oraz decyzje inwestycyjne, a także procedury skargowej przed sądami administracyjnymi, uwzględniającej wymogi art. 11 ust. 1 dyrektywy EIA, wyeliminowano ograniczenia przedstawiane przez przedstawicieli KE w naruszeniu nr 2016/2046 – podano w uzasadnieniu.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły na:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342400/katalog/12756894#12756894

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Treść nowelizacji ustawy OOŚ opublikowana (18 września 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy ocenowej. Będzie skarga do Komisji Europejskiej (23 sierpnia 2023)Senat przeciw nowelizacji ustawy ocenowej. Stawką losy terenów chronionych (31 lipca 2023)PAA: w Polsce planowana jest budowa składowisk odpadów promieniotwórczych dla energetyki jądrowej (28 lipca 2023)Sejm uchwalił nowelizację tzw. ustawy ocenowej (14 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony